Про кафедру

about-the-department-1.jpg

Кафедра була створена у Київському інституті інженерів транспорту в 1993 р., є випускаючою кафедрою та забезпечує випуск бакалаврів і магістрів за спеціальністю 273 «Залізничний транспорт» спеціалізації «Залізничні споруди та колійне господарство».

Кафедру з 1997 р. очолює відомий в Україні та за кордоном вчений в галузі залізничної колії, колійного господарства та взаємодії колії з рухомим складом доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки та техніки України, академік Транспортної академії України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, почесний залізничник Даніленко Едуард Іванович.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 9 осіб професорсько-викладацького складу, втому числі: 1 професор (доктор технічних наук); 4 доценти, кандидати наук; 4 старших викладачі, 3 співробітники навчально-допоміжного персоналу.

З моменту свого заснування кафедра підготувала більш як 900 бакалаврів, 1600 спеціалістів і 130 магістрів. І на сьогодні майже четверть фахівців із вищою освітою, що працюють на основних підприємствах залізничного транспорту Київського регіону і Південно-Західної залізниці — є випускниками кафедри. Вони працюють: в Департаменті колії і споруд Укрзалізниці, регіональних філіях усіх шести залізниць України, КП «Київський метрополітен», міжгалузевих підприємствах промислового транспорту і в інших підприємствах залізничного транспорту, займають посади керівників структурних підрозділів, інженерно-технічних працівників основних колійних підприємств галузі (дистанцій колії, рейкозварювальних підприємств, колійних машинних станцій, центрів механізації колійних робіт і центрів діагностики залізничної інфраструктури).

На кафедрі створено демонстраційний комп’ютерно-мультимедійний клас із підключенням до мережі Інтернет. Також на виробничо-навчальному полігоні станції Київ-Волинський обладнано спеціалізований навчальний клас та лабораторію, що дозволяє проводити зі студентами лабораторні та практичні заняття на коліях і стрілочних переводах полігону.

Зростання науково-педагогічної кваліфікації кадрового складу кафедри забезпечується навчанням випускників спеціальності «Залізничні споруди та колійне господарство» у створеній при кафедрі аспірантурі за науковою спеціальністю 05.22.06 «Залізнична колія» під науковим керівництвом д.т.н., професора Даніленка Е. І. Захист кандидатських дисертацій проводиться в спеціалізованій вченій раді К 26.820.01, яка створена у 2000 р. і працює під керівництвом д.т.н., професора Е. І. Даніленка. В цій раді з початку утворення захищено 35 кандидатських дисертацій, при цьому серед захищених кандидатів технічних наук троє працюють на кафедрі доцентами.

При кафедрі створена та працює наукова школа, яку очолює професор Даніленко Е. І. Основні напрями досліджень наукової школи: розробка та удосконалення конструкцій залізничної колії для сучасних умов експлуатації; взаємодія з рухомим складом на стрілочних переводах і пересіченнях колій; вдосконалення методів розрахунків залізничної колії на міцність, стійкість, надійність і витривалість; діагностика технічного стану і прогнозування тривалості експлуатації елементів колії та колійних пристроїв; визначення допустимих швидкостей руху поїздів по нових конструкціях колії та інженерних спорудах. Доробок наукової школи складає 600 наукових праць, серед яких 20 монографій, 4 підручники, 20 навчальних посібників, 15 патентів на винаходи. Підготовлено 40 кандидатів та 3 доктори технічних наук. Налагоджена міжнародна співпраця з підготовки технічних нормативів і експлуатації колій Європи і Азії (під патронатом Організації співдружності залізниць Європи і Азії (Варшава), видано спільні наукові праці з колегами країн Польщі, Словаччини, Республіки Білорусь.

На кафедрі за останні 10 років підготовлено та видано: 3 підручники (всі з грифом МОН), 3 монографії, 14 навчальних посібників (з них 6 — з грифом МОН), 2 практикуми, більше 30 навчально-методичних видань. В тому числі підручник «Залізнична колія» в двох томах, який затверджено МОН і призначено для студентів магістрів і аспірантів всіх вищих навчальних закладів України, а також інженерно-технічними робітниками колійної калузі Укрзалізниці. Загальний обсяг виданої навчально-методичної літератури перевищує 3 тис. сторінок.

Паралельно з підготовкою навчально-методичної літератури фахівці кафедри брали участь у розробці більше 20 нормативно-технічних видань Укрзалізниці, загальним обсягом понад 2000 сторінок.

На кафедрі щорічно виконується значний обсяг наукових досліджень, які розробляються за завданнями Міністерства інфраструктури України, Укрзалізниці та галузевих підприємств, а також за планами ДУІТ і кафедри, в тому числі за планами дисертаційних досліджень.

За результатами наукових досліджень співробітниками кафедри отримано:

 • 11 патентів на винаходи (в тому числі 7 патентів України);

 • 1 Державна премія України в галузі науки і техніки 2010 р. за роботу: «Будівництво та реконструкція залізничної мережі України для збільшення пропускної спроможності та запровадження швидкісного руху поїздів». Лауреат — доктор технічних наук, професор Е. І. Даніленко.

В 2017 році для підтвердження можливості надання освітніх послуг за напрямом 273 «Залізничний транспорт» було отримано ліцензію на підготовку магістрів та бакалаврів.

Співробітники кафедри

Даніленко Едуард Іванович

Завідувач кафедри, професор, доктор технічних наук


Детальніше

Професор, завідувач кафедри «Залізнична колія та колійне господарство», доктор технічних наук за спеціальністю 05.22.06, «Залізнична колія», академік Транспортної академії, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки (20.05.2010 р.), Заслужений діяч науки і техніки України (01.12.2017р.).

Закінчив Ленінградський ордена Леніна інститут інженерів залізничного транспорту ім. акад. В.М. Образцова, 1962р., «Будівництво залізниць», Кваліфікація – інженер шляхів сполучень – будівельник.

Дисертацію кандидата технічних наук захистив в 1974 р. за темою: «Дослідження роботи цільнолитих хрестовин під дією підвищених колісних навантажень». Дисертацію доктора технічних наук захистив в 1993 р. за темою: «Теоретичні основи та практичні методи розрахунку міцності та зносостійкості пересічень та з’єднань рейкових колій промислового транспорту».

Є автором більше 200 наукових праць, серед яких є 9 монографій, 11 патентів на виходи, 7 навчальних посібників, 15 нормативно-технічних видань для Укрзалізниці.

Він є автором першого в Україні 2-томного підручника «Залізнична колія», що виданий в 2010 році, і яким зараз користуються усі вищі навчальні заклади України колійного профілю.

За роки своєї роботи приймав активну участь в розробці ряду важливих науково-технічних програм галузевого і міжгалузевого рівня для СРСР і України, в тому числі брав участь: у розробці і впровадженні нових конструкцій стрілочних переводів для високих швидкостей руху поїздів для колій СРСР, нових конструкцій транспорт них колій космічного комплексу «Байконур», стрілочних переводів малої металоємності для промислового транспорту металургійних підприємств України, нових галузевих нормативів і стандартів з улаштування і експлуатації колій залізниць України. З 1992 р. до теперішнього часу є членом науково-технічної ради Головного управління колії Укрзалізниці, приймає безпосередню участь в розробці основних науково-технічних програм Укрзалізниці щодо залізничної колії і головних галузевих інструктивних документів.

В 2010 р. в складі колективу УЗ та інституту ІЕЗ ім. Е. О. Патона йому присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки за роботу: «Будівництво та реконструкція залізничної мережі України для збільшення пропускної спроможності та запровадження швидкісного руху поїздів». В 2017 р. указом Президента України йому присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

Як відомий вчений в 2007 р. він занесений в «Енциклопедію сучасної України» (т. 7). У 2012 р. він занесений в книгу «Науковці України – еліта держави» (том 2), що видається за редакцією АН України, а в 2017 р. занесений в таку ж книгу «Науковці України – еліта держави» (том 5), як керівник наукової школи.

З 1992 р. по 1997 р. очолював, а в 1999 рр. був членом Міжвузівської науково-методичної комісії з підготовки фахівців вищої освіти за спеціальністю «Залізничні споруди та колійне господарство». З 1999 р. по 2004 р. був членом Фахової Ради з транспорту Міносвіти та науки України. З 2008 р. по 2011 р. був членом комісії з транспорту ДАК Міносвіти та науки України.

Основні дисципліни що викладає:

 • Залізнична колія;

 • Розрахунки залізничної колії на міцність і стійкість;

 • Стрілочні переводи, пересічення та з’єднання колій;

 • Діагностика та прогнозування ресурсу роботи залізничної колії, забезпечення експлуатаційної надійності;

 • Основи наукових досліджень.

Основні публікації за напрямом:

 1. Даніленко Е. І. Залізнична колія./ Улаштування, проектування і розрахунки, взаємодія з рухомим складом/Підручник для вищих навчальних закладів (у 2-х томах). Київ, Інпрес, 2010. Том 1 – 528 с. Том 2 – 456 с.

 2. Вербицкий В. Г., Даниленко Э. И., Новак А., Ситаж М. Введение в теорию устойчивости колесных экипажей и рельсового пути. Польша – Украина (Катовице – Киев) – изд. Донецк, «Вебер», 2007. – 256 с.

 3. Даніленко Е. І., Орловський А. М., Курган М. Б., Яковлев В. О. та інші. Інструкція з улаштування та утримання колії залізниць України ЦП/0269.Офіц. вид – К.: ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2012. – 456 с.

 4. Даніленко Е.І. Новітні дослідження бічної пружності рейкових ниток при спільній дії вертикальних і горизонтальних сил // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту, 2015, №6. С. 65-77.

 5. Даніленко Е.І., Молчанов В.М., Черніцький Р.Р. та інші. Впровадження прискореного і швидкісного руху поїздів на залізницях України потребує розробки і застосування нових нормативних допусків по ширині рейкової колії в прямих і кривих //Науково-практичний журнал «Залізничний транспорт України». – № 2. – 2017. – С. 45 – 54.

Останні науково-дослідні роботи під керівництвом Е. І. Даніленко:

 • Розробка нормативного документу «Інструкція з улаштування та утримання колії залізниць України ЦП/0269» Київ, Мінінфраструктури, Укрзалізниця, 2012

 • Положення про систему ведення колійного господарства на залізницях України № 807/Ц, 2011 р.

 • Дослідження можливостей розширення сфер застосування проміжного пружного рейкового скріплення типу КПП-5 на ділянках колії з вантажонапруженістю до 60 млн. т км брутто/км на рік, 2017 р. (НДР №148 ГД).

Участь у конференціях і семінарах:

 • Даніленко Е.І. Новітні дослідження характеристик просторової пружності рейкових ниток залізничної колії при спільній дії вертикальних і горизонтальних сил / Безпека руху і наукові засади експертних досліджень транспортних пригод та інженерних споруд: Тези Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 09-11 вересня 2015р.) – Л.: ЛФ ДНУЗТ, 2015. – 92 с.

 • Даніленко Е.І. Рішення задач з визначення жорсткості і модуля пружності рейкових ниток при кручені під сумісною дією вертикальної і горизонтальної сил (РiН). / Тези доповідей XIV міжнародної конференції «Проблеми механіки залізничного транспорту: Безпека руху, динаміка, міцність рухомого складу та енергозбереження», Дніпропетровськ, 2016, С. 44-45.

 • Даніленко Е.І. 6-а міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті», Харків УкрДУЗТ, 19-21 квітня 2017р.

Робота з аспірантами та докторантами, керівництво науковою роботою студентів.

Професор Даніленко Е.І. є відомим в Україні і за кордоном вченим в галузі залізничної колії і колійного господарства. З 1993 року він очолює наукову школу в цій галузі. З 2000 р. по теперішній час очолює Спеціалізовану вчену Раду з захисту кандидатських дисертацій за фахом «Залізнична колія» і «Транспортні системи», акредитовану при Державному економіко-технологічному університеті транспорту, (тепер ДУІТ). З 1993 р. до 2017 р. працював членом Спеціалізованої вченої Ради з захисту докторських дисертацій за фахом «Залізнична колія” при Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту (ДНУЗТ). Керує науковою підготовкою аспірантів зі спеціальності 05.22.06 «Залізнична колія», а також науковою роботою студентів-дипломників та магістрів кафедри «Залізнична колія та колійне господарство».

За час своєї діяльності ним підготовлено 2 доктори, біля 20 кандидатів технічних наук і більш 50 магістрів залізничного транспорту, біля 5000 фахівців з вищою освітою в галузі залізничних споруд і колійного господарства.

Бойко Володимир Дмитрович

Доцент, кандидат технічних наук


Детальніше

Доцент, кандидат технічних наук за спеціальністю 05.22.06-«Залізнична колія», 2010 р. тема: «Вплив зносу стрілочних переводів на залізобетонних брусах на динаміку взаємодії колії та рухомого складу». Доцент кафедри залізничної колії та колійного господарства, 2012 р.

Закінчив Харківську державну академію залізничного транспорту, 1997 р., «Будівництво залізниць, колія та колійне господарство», кваліфікація — інженер-будівельник.

Основні дисципліни що викладає:

 • Проектування реконструкції залізниць;

 • Колійне господарство;

 • Поточне утримання колії;

 • Швидкісний та високошвидкісний рух поїздів.

Є автором низки наукових праць, а також нормативно-технічних документів для галузі.

Останні публікації за напрямом:

 1. Бойко В.Д., Молчанов В.М., Артюхович Т.Д. Дослідження зносостійкості стрілочних переводів для умов експлуатації київського метрополітену // Зб. наук. праць УкрДУЗТ. – Вип. 169, 2017.

 2. Бойко В.Д., Твердомед В.М., Возненко А.Д. Розрахунок поперечних горизонтальних сил у кривих ділянках рейкової колії / Зб. наук. праць ДЕТУТ. Серія «Транспортні системи і технології». Вип. 29, 2016.

 3. Даніленко Е.І, Бойко В.Д., Твердомед В.М. Вертикальні динамічні сили взаємодії на хрестовинах стрілочних переводів типу Р65 марки 1/11 на залізобетонних брусах / Зб. наук. праць ДЕТУТ. Серія «Транспортні системи і технології». – Вип. 18, 2011.

 4. Даніленко Е.І, Бойко В.Д., Твердомед В.М. Теоретичні дослідження поперечної стійкості рейко-шпальної решітки з урахуванням квазістатичної стискаючої сили в поїзді / Зб. наук. праць УкрДАЗТ. – Вип. 122, 2011.

 5. Даніленко Е.І, Бойко В.Д., Твердомед В.М. Прогнозування вертикальних динамічних сил взаємодії в контакті колеса та хрестовини з використанням рівнянь функціональної залежності / Зб. наук. праць ДонІЗТ. – Вип. 27, 2011.

Участь у конференціях і семінарах:

 • Бойко В.Д., Молчанов В.М., Артюхович Т.Д. Дослідження зносостійкості стрілочних переводів для умов експлуатації Київського метрополітену // Тези доповідей VI-ї міжнародної науково-технічної конференції» «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті. УкрДАЗТ, 2017 р.

 • Карпов М. І., Твердомед В. М., Бойко В. Д. Дослідження появи дефектів у рейках / Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем в умовах реформування залізничного транспорту: // Управління, економіка і технології: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції. Серія «Техніка, технологія». ДЕТУТ, 2013 р.

Науково-дослідна робота. Відповідальний виконавець НДР, виконавець НДР:

 • Дослідження можливостей розширення сфер застосування проміжного пружного рейкового скріплення типу КПП-5 на ділянках колії з вантажонапруженістю до 60 млн. т км брутто/км на рік. / Звіт про НДР, 2017 р.

 • Встановлення умов експлуатації рейок і стрілочних переводів на коліях Київського метрополітену:

  • Звіт про НДР (І етап), 2014;

  • Звіт про НДР (ІІ етап), 2015.

 • Технічні умови на експлуатацію рейок на коліях Київського метрополітену / Нормативно-технічне видання. «Київський метрополітен», 2015 р.

 • Технічні умови на експлуатацію стрілочних переводів на коліях Київського метрополітену / Нормативно-технічне видання. «Київський метрополітен», 2015 р.

Керує науковою роботою студентів кафедри «Залізнична колія та колійне господарство».

Твердомед Володимир Миколайович

Доцент, кандидат технічних наук


Детальніше

Науковий ступінь - кандидат технічних наук (спеціальність 05.22.06 — «Залізнична колія»).

Вчене звання – доцент.

Професійна діяльність:

2001 - 2004 Аспірант на кафедрі реконструкція та експлуатація залізниць і споруд;

2003 - 2005 Асистент кафедри реконструкція та експлуатація залізниць і споруд;

2006 - 2010 Старший викладач кафедри реконструкція та експлуатація залізниць і споруд;

2010 - 2016 Доцент кафедри залізнична колія та колійне господарство;

2016 – по даний час Декан факультету інфраструктури і рухомого складу залізниць Київського інституту залізничного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій.

Освіта та кваліфікація

2001 - отримав освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за спеціальністю «Залізнична колія та колійне господарство» та кваліфікацію інженер-будівельник залізничного транспорту.

2010 - захистив дисертацію та отримав диплом кандидата технічних наук.

2012 - отримав вчене звання доцент кафедри залізничної колії та колійного господарство.

За роки науково-педагогічної роботи підготовлено та опубліковано понад 50 наукових праць, в тому числі у співавторстві три нормативно технічний документ для АТ «Українська залізниця» і КП «Київський метрополітен», співавтор чотирьох навчальних посібників, брав участь у виконанні семи науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за госпдоговорами на замовлення Укрзалізниці та КП «Київський метрополітен».

Наукові інтереси

 • інфраструктура залізничного транспорту;

 • взаємодія залізничної колії та рухомого екіпажу;

 • діагностика залізничної колії.

Викладає дисципліни:

 • залізнична колія;

 • сучасні засоби неруйнівний контролю;

 • колійне господарство.

Профіль SCOPUS

Профіль Google Scholar

Персональна сторінка у ResearchGate

Дорошенко Олександра Юріївна

Доцент кафедри, кандидат технічних наук


Детальніше

У 1992 році закінчила Київський автомобільно-дорожній інститут за спеціальністю «Автомобільні дороги».

Кандидат технічних наук з 1997 року. Дисертацію захистила 19 лютого 1997 року у спеціалізованій вченій раді К 01.18.08 Київського державного університету будівництва та архітектури, номер диплома КН № 012975.

Доцент кафедри мостів і транспортних тунелів з 2003 року рішенням Атестаційної колегії від 24 грудня 2003 року (протокол № 5/18-Д).

Галузь наукових інтересів: Будівельні матеріали.

Дисципліни, що викладає:

 • Будівельні матеріали;

 • Технологія та організація будівництва других колій.

Публікації:

 • навчальні посібники с грифом МОН – 3;

 • статті – 60;

 • тезиси виступів на конференціях – 22;

 • патентів на винахід – 4.

Список останніх публікацій:

 1. Дорошенко О.Ю., Дорошенко Ю.М. Комплексне полімер-бітумне в’яжуче для литого полімерасфальтобетону. Авт. дор. і дор. буд.. НТУ. Випуск 95, 2016 С.41…47.

 2. Дорошенко О.Ю., Дорошенко Ю.М. Покращення властивостей бетону транспортних споруд за рахунок використання відходів виробництва. Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті, ЭКУЖТ 2016. Матеріали Х1 Міжнародної науково-практичної конференції. К. 2016; С. 80

 3. Дорошенко О.Ю., Дорошенко Ю.М. Ефективні добавки – модифікатори для бетонів при будівництві транспортних споруд. Збірник наукових праць ДЕТУТ Серія «Транспортні системи і технології». Випуск 28. 2016р.-С. 13-23

 4. Дорошенко О.Ю., Дорошенко Ю.М. Вплив комплексної добавки на властивості бетону транспортних споруд. Збірник наукових праць ДЕТУТ Серія «Транспортні системи і технології». Випуск 29. 2016р.-С. 13-23

 5. Вплив комплексної добавки (прискорювач і гідрофобізатор) на властивості бетону транспортних споруд XV–я Международная научно-практическая интернет-конференция «Состояние современной строительной науки – 2017» 15-20 мая 2017 г. (http://beton.sytes.net/page8.html)

Кияшко Володимир Тимофійович

Доцент кафедри, кандидат технічних наук


Детальніше

В 1977 році закінчив Криворізький гірничорудний інститут за спеціальністю «Промислове і житлове будівництво».

Кандидат технічних наук з 1988 року (диплом ТН №110742). Спеціальність – Будівельні конструкції.

Доцент з 2004 року (атестат доцента за протоколом № 4\07-Д.)

Кількість науково-методичних публікацій – близько 80, в тому числі 12 охоронних документів, 3 авторських свідоцтва СССР, 9 патентів України на корисну модель.

Нагороджений срібною медалю СССР за участь у виставці досягнень народного господарства.

Науковий інтерес: будівельні конструкції будівель і споруд.

Викладає дисципліну «Будівельні конструкції і будівлі на транспорті».

Методична діяльність: розроблені конспекти лекцій з дисципліни «Будівельні конструкції і будівлі на транспорті»(частина 1, 2); методичні вказівки для виконання курсової роботи та проведення практичних занять; 6 косплектів тестових завдань для контролю знань студентів.

Останні публікації:

 1. Патент на корисну модель №110676 «Циліндр електромеханічного пристрою типу «РОЛЬГАНГ» системи примусової зупинки автотранспортних засобів»

 2. Kulbovsky I.I. Development of main strategies of project management of production — technological potential usage by divisions of underground / І.І. Kulbovsky, O.V. Agarkov, K.P. Bliznuk, V.T. Kiyashko // Scientific and technical journal. “Metallurgical and Mining© Industry”. Pub. №12.-2016.-p.18-23.

Молчанов Віталій Миколайович

Доцент, кандидат технічних наук


Детальніше

Доцент, кандидат технічних наук за спеціальністю 05.22.06. «Залізнична колія», 2013 р. тема: «Визначення пружнодинамічних параметрів колії та їх вплив на силову взаємодію на хрестовинах стрілочних переводів». Доцент кафедри залізничної колії та колійного господарства, 2015 р.

Закінчив Харківську державну академію залізничного транспорту, 1999 р. Спеціальність – «Будівництво залізниць, колія та колійне господарство». Кваліфікація – інженер-будівельник

Основні дисципліни що викладає:

 • Земляне полотно залізниць;

 • Улаштування та утримання колії на ділянках автоблокування й електротяги, на мостах і тунелях;

 • Технологія ремонту та утримання колії;

 • Взаємодія колії з рухомим складом;

 • Управління процесами безпеки руху поїздів в колійному господарстві.

Останні публікації за напрямом:

 1. Молчанов В.М., Йосифович Р.М. Аналіз виходу рейок у дефектні в умовах експлуатації на коліях метрополітену. // Науково-практичний журнал «Залізничний транспорт України». – № 6, 2015.

 2. Даніленко Е.І., Молчанов В.М., Йосифович Р.М. , Олійник О.А. Про необхідність внесення змін в нормативні допуски по ширині рейкової колії в кривих на ділянках зі звичайними швидкостями руху поїздів та при впровадженні швидкісного руху на залізницях України. // Науково-практичний журнал «Залізничний транспорт України». – № 5, 2014.

 3. Карпов М.І., Молчанов В.М. Технологічна послідовність перекладання рейок у кривій з переміною робочої грані. // Зб. наук. праць ДЕТУТ. Серія «Транспортні системи і технології». – Вип. 22, 2013.

 4. Вербицкий В.Г. Наближене визначення автоколивань бокового віднесення колісної пари в прямих ділянках залізничної колії / В.Г. Вербицкий, В.М. Молчанов, І.І. Кульбовський, В.М. Твердомед // Управління проектами, системний аналіз і логістика. – 2013. – Вип. 11. – С.

 5. Молчанов В.М. Особливості встановлення параметрів залізничних захрестовинних кривих у сучасних умовах експлуатації. // Зб. наук. праць УкрДАЗТ.: УкрДАЗТ – Вип. 134. 2012.

Є співавтором 7 нормативно-технічних видань для галузі.

Науково-дослідна робота. Виконавець НДР:

 • Розробка нормативного документу «Інструкція з улаштування та утримання колії залізниць України ЦП/0269» Київ, Укрзалізниця, 2012

 • Розробка технічних умов на експлуатацію рейок на коліях Київського метрополітену, 2015 р.

 • Розробка технічних умов на експлуатацію стрілочних переводів на коліях Київського метрополітену, 2015 р.

 • Дослідження можливостей розширення сфер застосування проміжного пружного рейкового скріплення типу КПП-5 на ділянках колії з вантажонапруженістю до 60 млн. т км брутто/км на рік, 2017 р.

Є вченим секретарем спеціалізованої Вченої ради К 26.820.01.

Керує науковою роботою студентів кафедри «Залізнична колія та колійне господарство».

Участь у конференціях і семінарах:

 • Молчанов В.М. Ретроспективний аналіз методик оцінки стійкості проти накочування гребенів коліс на рейки / Безпека руху і наукові засади експертних досліджень транспортних пригод та інженерних споруд: Тези Міжнародної науково-практичної конференції імені доктора технічних наук Сокола Едуарда Миколайовича (Львів, 09-11 вересня 2015р.) – Л.: ЛФ ДНУЗТ, 2015. – С. 76-77.

 • Бойко В.Д., Молчанов В.М., Артюхович Т.Д. Дослідження зносостійкості стрілочних переводів для умов експлуатації Київського метрополітену // Тези доповідей VI-ї міжнародної науково-технічної конференції» «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті. 19-21 квітнґ 2017 р., — Х.: УкрДАЗТ, 2017

Талавіра Геннадій Миколайович

Доцент кафедри, кандидат технічних наук


Детальніше

У 1988 р. закінчив Київський будівельний технікум транспортного будівництва за спеціальністю «Мости та інші штучні споруди» із присвоєнням кваліфікації «Технік — будівельник».

З 1988 по 1996 р.р. працював на посадах техніка, інженера, інженера I к., ведучого інженера в науково-дослідному та проектно-дослідницькому інституті залізничного транспорту «УкрНДІдіпротранс».

У 1996 р. закінчив Харківську державну академію залізничного транспорту зі спеціальності “Будівництво залізниць, колія та колійне господарство ” із присвоєнням кваліфікації «Інженер — будівельник».

У 2002 р. закінчив заочну аспірантуру при Київському інституті залізничного транспорту Харківської державної академії залізничного транспорту зі спеціальності 05.22.06 «Залізнична колія».

У 2007 р. захистив кандидатську дисертацію. Диплом кандидата технічних наук ДК № 044360 від 17 січня 2008 року.

У 2010 р. отримав атестат доцента кафедри «Реконструкція та експлуатація залізниць і споруд» Державного економіко-технологічного університету транспорту 12ДЦ №023295 від 17 червня 2010р.

У 1996 – 2011 рр. асистент, старший викладач, доцент кафедри «Реконструкції та експлуатації залізниць і споруд» Державного економіко-технологічного університету транспорту.

З грудня 1997 р. по 2011рр. – заступник декана факультету «Інфраструктура і рухомий склад залізничного транспорту» Державного економіко-технологічного університету транспорту.

З серпня 2011 р. по теперішній час – завідувач кафедри «Будівельні конструкції і споруди» Київського інституту залізничного транспорту Державного університету інфраструктури і технологій.

Загальний стаж науково-педагогічної роботи – 21 рік, у закладах вищої освіти – 21 рік, на посаді завідувача кафедрою – 6 років.

Двічі отримував подяки Ректора ДЕТУТ за вагомі досягнення у професійній діяльності та плідну сумлінну працю. Нагороджений подякою Голови районної державної адміністрації Солом`янського району в м. Києві з нагоди Дняпрацівника освіти та подякою Міністра транспорту та зв`язку України, наказ від 12.05.2010р. №157-0

Галузь наукових інтересів: робота земляного полотна на підходах до штучних споруд, експлуатація штучних споруд залізниць, управління надійності та довговічності штучних споруд залізниць.

Дисципліни що викладає (цикл професійної підготовки):

 • Улаштування та експлуатація інженерних споруд;

 • За вибором студента:

  • Земляне полотно залізниць;

  • Поточне утримання колії.

Публікації:

 • навчальні посібники з грифом МОН України – 3;

 • навчальних посібників – 2;

 • статті в фахових виданнях – 25;

 • тезиси виступів на конференціях – 26;

 • патентів на корисну модель – 1.

Список останніх публікацій:

 1. В.О. Демченко, В.Т. Кияшко, Г.М. Талавіра.Система примусової зупинки автотранспортних засобів на під`їздах до залізничних переїздів. Патент України корисну модель № 91697. 2014р.

 2. Сахнік С.В., Талавіра Г.М. Застосування безстикових стрілочних переводів типу Р65 М1/11 на залізобетонних брусах у складі безстикової колії без використання зрівнювальних пристроїв. Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту Міністерство освіти науки молоді та спорту України: Серія «Транспортні системи і технології». – Вип. 20. – К.: ДЕТУТ, 2012. – С. 124-130.

 3. Kudin A.V. Talavira H.M. High-speed Railways in the Word and Ukraine. Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту Міністерство освіти науки України: Серія «Транспортні системи і технології». – Вип. 24. – К.: ДЕТУТ, 2014. – 254с. с. 50-55

 4. Іванюк А.В., Куч Т.П., Нижник О.В., Стороженко Л.І., Талавіра Г.М. Нові конструкції сталезалізобетонних балок для мостових переходів над залізничними коліями. Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту Міністерства транспорту та зв`язку України: Серія «Транспортні системи і технології». – Вип. 17. – К.: ДЕТУТ, 2011. – С. 119-122.

 5. Талавіра Г.М. Нові тенденції з`єднань залізничних металевих мостових конструкцій на високоміцних болтах. Шоста Міжнародна науково-практична конференція. Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті ЕКУЗТ 2011р. www.ekuzt.gov.ua 12-21 грудня 2011 року

 6. Новак Д.П., Талавіра Г.М. Підвищення експлуатаційної надійності та довговічності конструкцій залізничних мостів. «Шляхи та напрямки структурної реформи залізничного транспорту України» матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів і магістрів університету. – Сер. «Транспортні системи та технології в умовах реформування залізничного транспорту». –К.: ДЕТУТ, 2012.

 7. Новак Д.П., Резник Т.С., Талавіра Г.М. Можливості технології вібродиагностики мостових конструкцій залізничних мостів. Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту Міністерство освіти науки молоді та спорту України : Серія «Транспортні системи і технології». – Вип. 20. – К.: ДЕТУТ, 2012. – 294с. с. 118-124

 8. Сахнік С.В., Талавіра Г.М. Застосування системи позначення дефектів залізобетонних прогонових споруд залізничних мостів. Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем в умовах реформування залізничного транспорту: управління, економіка і технології: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. – Серія «Техніка, технологія». – К.: ДЕТУТ, 2013. – 222с. С.136-138.

 9. Когуч О.Й., Талавіра Г.М. Застосування системи позначення дефектів залізобетонних прогонових споруд залізничних мостів. Сталий розвиток гірничо-металургійної промисловості. Матеріали науково-практичної конференції. 22-24 травня. Кривий Ріг. с. 213-214.

 10. Демченко В.О., Талавіра Г.М. Нова систематизація прогонових споруд залізничних мостів України за видом дефекту. Міністерство інфраструктури України. Державна адміністрація залізничного транспорту України. Державний економіко-технологічний університет транспорту. Науково-технічне товариство залізничників України. VIII Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми економіки і управління на залізничному транспорті» ЕКУЗТ – 2013, 04-07 червня 2013р. м. Судак.

 11. Демченко В.О., Когуч О.Й., Талавіра Г.М. Довговічність сучасних прогонових споруд залізобетонних залізничних мостів. Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту Міністерство освіти науки України : Серія «Транспортні системи і технології». – Вип. 22. – К.: ДЕТУТ, 2013. – 204с. с. 76-84

 12. Кудін А.В., Талавіра Г.М. Відвід жорсткості підшпальної основи на ділянках перед штучними спорудами / Талавіра Г. М., Кудін А. В. // Мости та тунелі : теріторія, дослідження, практика. — №7. – ДІІТ, 2015.

 13. Талавіра Г.М. Зміна параметрів вертикальної пружності під шпальної основи в зонах нерівностей верхньої будови колії при недостатньому ущільненні грунтів земляного полотна. Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту Міністерство освіти науки України : Серія «Транспортні системи і технології». – Вип. 28. – К.: ДЕТУТ, 2016. – 272с. с. 83-89

 14. Талавіра Г.М. Особливості сумісної роботи плит безбаластового мостового полотна з головними балками металевих прогонових споруд. Министерство образования и науки Украины. Днепропетровский Национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В.Лазаряна. ПАО «Интертайп». ООО «НПП» Укртрансакад. 77 Международная научно-практическая конференция. Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта. 11.05 – 12.05.2017 г. Днепр. 2017.

Олійник Олена Андріївна

Старший викладач


Детальніше

Закінчила Харківську державну академію залізничного транспорту, 2000 р. Спеціальність – « Залізничні споруди та колійне господарство». Кваліфікація – інженер-будівельник.

Основні дисципліни що викладає:

 • улаштування та експлуатація колії;

 • стрілочні переводи, пересічення та з’єднання колій;

 • лінійні конструкції верхньої будови колії, улаштування рейкової колії.

Останні публікації за напрямом.

 1. Даніленко Е.І., Йосифович Р.М., Олійник О.А., Сорока О.О. Дослідження впливу динамічних колісних навантажень, вантажонапруженості і швидкостей руху поїздів на міцність, стійкість і строки служби рейок, скріплень на інших елементів ВБК // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Транспортні системи і технології», – Вип 22. – К.: ДЕТУТ, 2013.

 2. Даніленко Е.І., Молчанов В.М., Йосифович Р.М., Олійник О.А. Про необхідність внесення змін в нормативні допуски по ширині рейкової колії в кривих ділянках зі звичайними швидкостями руху поїздів та при впровадженні швидкісного руху на залізницях України // Науково-практичний журнал «Залізничний транспорт України». – № 5. – 2014.

 3. Олійник О.А. Особливості проектування і розрахунків симетричних стрілочних переводів для магістрального і промислового транспорту // Зб. наук. праць УкрДУЗТ . – Вип. 169 – Х.: УкрДАЗТ, 2017.

 4. Даніленко Е.І.,Черніцький Р.Р., Йосифович Р.М., Молчанов В.М., Олійник О.А., Сорока О.О. Впровадження прискореного і швидкісного руху поїздів на залізницях України потребує розробки і застосування нових нормативних допусків по ширині рейкової колії в прямих і кривих // Науково-практичний журнал «Залізничний транспорт України». – № 2. – 2017.

 5. Інструкція з визначення умов пропуску рухомого складу по металевих та залізобетонних залізничних мостах. ЦП — 0093 : Затверд. наказом Укрзалізниці №354-Ц від 10.06.2002 р. / М-во транспорту України. Держадміністрація залізничного транспорту України. Голов. управ. колійного господарства. — К., 2002. — 301 с.

Науково-дослідна робота. Виконавець НДР:

 • Розробка технічних умов на експлуатацію рейок на коліях Київського метрополітену, 2015 р.

 • Розробка технічних умов на експлуатацію стрілочних переводів на коліях Київського метрополітену, 2015 р.

 • Дослідження можливостей розширення сфер застосування проміжного пружного рейкового скріплення типу КПП-5 на ділянках колії з вантажонапруженістю до 60 млн. т км брутто/км на рік, 2017 р.

Керує творчо-науковою роботою студентів кафедри «Залізнична колія та колійне господарство».

Сорока Ольга Олексіївна

Старший викладач


Детальніше

Закінчила Державний університет інфраструктури та технологій, 2008 р. Спеціальність – «Залізничні споруди та колійне господарство». Кваліфікація – магістр, інженер — будівельник.

Основні дисципліни що викладає:

 • Залізнична колія;

 • Розрахунки залізничної колії на міцність і стійкість;

 • Земляне полотно залізниць;

 • Поточне утримання колії.

Останні публікації за напрямом.

 1. Даніленко Е.І., Йосифович Р.М., Олійник О.А., Сорока О.О. Дослідження впливу динамічних колісних навантажень, вантажонапруженості і швидкостей руху поїздів на міцність, стійкість і строки служби рейок, скріплень на інших елементів ВБК // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Транспортні системи і технології», – Вип 22. – К.: ДЕТУТ, 2013. Твердомед В.М.,.Карпінський С.Л., Сорока О.О. Вплив конструктивного оформлення вузла рейкового скріплення на забезпечення поздовжньої стійкості безстикової колії // Зб. наук. праць УкрДУЗТ . – Вип. 169 – Х.: УкрДУЗТ, 2017.

 2. Даніленко Е.І.,Черніцький Р.Р., Йосифович Р.М., Молчанов В.М., Олійник О.А., Сорока О.О. Впровадження прискореного і швидкісного руху поїздів на залізницях України потребує розробки і застосування нових нормативних допусків по ширині рейкової колії в прямих і кривих // Науково-практичний журнал «Залізничний транспорт України». – № 2. – 2017.

 3. Сорока О.О. Аналіз методів діагностики земляного полотна. Їх переваги та недоліки // Зб. наук. праць ДЕТУТ. Серія «Транспортні системи і технології»,–Вип 19.– К.: ДЕТУТ, 2011.

 4. Сорока О.О. Заходи для подовження терміну служби рейок по дефектності // Зб. наук. праць ДЕТУТ: Серія «Транспортні системи і технології». – Вип. 18. – К.:ДЕТУТ, 2011.

Участь у конференціях і семінарах:

 • Сорока О.О. Ефективність використання наявних засобів дефектоскопії на українських залізницях // Праці Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми взаємодії колії та рухомого складу» Дніпропетровськ.: ДНУЗТ, 2013.

 • Сорока О.О. Виявлення дефектів та пошкоджень у рейках та стрілочних переводах за допомогою неруйнівного контролю.// Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем в умовах реформування зал. транспорту: управління, економіка. і технологія». – К.: ДЕТУТ, 2013.

 • Сорока О.О. Ефективність використання наявних засобів дефектоскопії на українських залізницях.// Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми взаємодії колії та рухомого складу», яка присвячена 100-річчю професора Мойсея Абрамовича Фрішмана. Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2013.

 • Сорока О.О. Параметри, які впливають на виникнення дефектів і розладів залізничної колії // Тези доповідей ХLI Науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів “Залізничний транспорт: сучасні проблеми науки”. Частина 1. – К.: ДЕТУТ, 2012. – С. 56-58.

Науково-дослідна робота. Виконавець НДР:

 • Розробка технічних умов на експлуатацію рейок на коліях Київського метрополітену, 2015 р.

 • Розробка технічних умов на експлуатацію стрілочних переводів на коліях Київського метрополітену, 2015 р.

 • Дослідження можливостей розширення сфер застосування проміжного пружного рейкового скріплення типу КПП-5 на ділянках колії з вантажонапруженістю до 60 млн. т км брутто/км на рік, 2017 р.

Керує творчо-науковою роботою студентів кафедри «Залізнична колія та колійне господарство».

Савченко Оксана Володимирівна

Інженер І-ї категорії


Детальніше

Закінчила Київський політехнічний інститут, 1994 р. за спеціальністю – «Обчислювальні машини, комплекси, системи та мережі» та здобула кваліфікацію – інженер системотехнік. Міжнародний університет фінансів за спеціальністю «Банківська справа» та здобула кваліфікацію економіста.

Науково-дослідна робота. Виконавець НДР:

 • Дослідження можливостей розширення сфер застосування проміжного пружного рейкового скріплення типу КПП-5 на ділянках колії з вантажонапруженістю до 60 млн. т км брутто/км на рік, 2017 р.

Навчання

При підготовці фахівців за спеціалізацією “Залізничні споруди та колійне господарство” студенти отримують високоякісну підготовку у цілому спектрі фундаментальних суспільних, гуманітарних, інженерних та спеціальних дисциплін. Починаючи з перших курсів, студенти отримують навички користування сучасними геодезичними приладами та застосування геодезичних технологій у будівництві, реконструкції та експлуатації залізниць і споруд, вивчаючи курс інженерної геодезії.

В курсі інженерної геології студенти отримують знання про будову Землі, процеси які проходять всередині Землі та на її поверхні, вивчають мінерали та гірські породи, які застосовуються у транспортному будівництві. Вивчення дисципліни “Будівельні матеріали” дає необхідні знання про властивості, умови застосування і технології виробництва різноманітних матеріалів для будівельних робіт, реконструкції, оздоблення споруд та інтер'єрів тощо. При вивченні дисципліни “Механіка ґрунтів, основи і фундаменти” студенти набувають інженерних знань з проектування фундаментів будинків, мостів та інших залізничних споруд, а в курсі “Будівельні конструкції та будівлі на транспорті” вивчають основи проектування різноманітних елементів будівельних конструкцій окремо та їх поєднання в цілому.

Дисципліна “Улаштування та експлуатація штучних споруд” знайомить студентів з конструкцією, основами проектування і технологією утримання мостів, тунелів, труб тощо. Утриманням, ремонтами і реконструкцією штучних споруд на залізничному транспорті займається служба колії, тому студенти цієї спеціальності повинні мати відповідні знання та уміти застосовувати їх у своїй практичній діяльності.

Окреме місце у програмі підготовки бакалаврів та магістрів займає дисципліна “Проектування залізниць”, де студенти навчаються прокладати нові залізничні лінії між заданими населеними пунктами при будь-яких формах рельєфу місцевості з найменшими витратами коштів на будівництво майбутньої залізниці. Крім того, у споріднених дисциплінах студенти детально вивчають технологію будівництва залізниць, організацію і планування будівельних робіт, розробляють заходи з реконструкції існуючих залізниць для підвищення максимальних швидкостей руху поїздів, збільшення пропускної та провізної здатності залізниць тощо.

При вишукуванні і проектуванні залізниць часто доводиться прокладати трасу в складних умовах — крізь болотисті, низинні, гірські та ін. місцевості зі складним планом та профілем майбутньої лінії. Тому інженери повинні намагатися при проектуванні зменшувати довжину лінії, кількість кривих малих радіусів, величину максимальних ухилів і у той самий час зменшувати витрати на спорудження залізниці.

Основою спеціальності є залізнична колія та колійне господарство. Вивчення відповідних дисциплін дає ґрунтовні знання з улаштування та роботи залізничної колії в цілому та її окремих елементів, зокрема основ проектування, удосконалення окремих конструкцій для перспективних умов розвитку колійної інфраструктури. Студенти ознайомлюються з особливостями роботи різноманітних підприємств колійного господарства, вивчають їх економіко-фінансову діяльність, основи менеджменту, маркетингу тощо.

Колія є основою залізниці, і саме від її стану залежить безпека та безперебійність роботи залізниці загалом. Завдяки застосуванню сучасних конструкцій колії в цілому та її окремих елементів зокрема можна підвищити максимальні швидкості руху поїздів, поліпшити комфортабельність проїзду пасажирів і зменшити витрати на утримання і ремонти колії.

Нормальну роботу залізниці не можна уявити без різноманітних з’єднань та перетинів колій. З’єднання та перетини є найбільш складними конструкціями залізничної колії, які працюють у найважчих умовах експлуатації, тому проектування нових та удосконалення старих конструкцій є важливим завданням для задоволення потреб залізниці в якісній стрілочній продукції.

При вивченні відповідних професійно-орієнтованих дисциплін студенти опановують сучасні технології ремонтів і поточного утримання колії з застосуванням високопродуктивних машин і механізмів вітчизняного та закордонного виробництва.

Навчальною програмою передбачено формування у студентів якісних умінь і навичок у сфері інформаційно-комп'ютерних технологій, де студенти навчаються використовувати прикладні комп'ютерні програми для виконання складних інженерних розрахунків, створювати математичні моделі різноманітних залізничних систем для дослідження їх роботи при різних режимах експлуатації тощо. Крім перерахованих пунктів підготовки бакалаврів і магістрів вказаної спеціальності, студенти вивчають багато різноманітних дисциплін, які дозволяють сформувати висококваліфікованих фахівців для залізничної галузі. Випускники спеціальності “Залізничні споруди та колійне господарство” отримують після закінчення університету кваліфікацію: “бакалавр з напряму залізничні споруди та колійне господарство” та “магістр залізничного транспорту”, яка високо цінується на підприємствах та в установах “Укрзалізниці”.

Випускники нашого університету можуть працевлаштовуватись на залізниці у будівельних управліннях, метрополітені, міському рейковому транспорті, промислових підприємствах, проектно-вишукувальних інститутах, мостобудівних підприємствах та ін.

Наукова діяльність

На кафедрі забезпечується навчання випускників спеціальності «Залізничні споруди та колійне господарство» у створеній при кафедрі аспірантурі за науковою спеціальністю 05.22.06 «Залізнична колія» під науковим керівництвом д.т.н., професора Даніленка Е. І. Захист кандидатських дисертацій проводиться в спеціалізованій вченій раді К 26.820.01, яка створена у 2000 р. і працює під керівництвом д.т.н., професора Е. І. Даніленка.

Основні напрямки науково-технічної роботи кафедри:

 1. Розроблення та удосконалення конструкцій верхньої будови колії та колійних пристроїв для сучасних умов експлуатації.

 2. Дослідження взаємодії рухомого складу із залізничною колією.

 3. Особливості взаємодії колії та рухомого складу при швидкісному русі поїздів.

 4. Удосконалення системи ведення колійного господарства в умовах швидкісного руху поїздів.

 5. Розроблення методів діагностики технічного стану і прогнозування ресурсу експлуатаційної роботи елементів залізничної колії та колійних пристроїв.

 6. Визначення допустимих швидкостей руху поїздів по конструкціях колії та інженерних спорудах.

 7. Розроблення та перероблення нормативно-технічних документів щодо улаштування та утримання конструкцій колії та колійних пристроїв.

 8. Рішення прикладних інженерних задач для галузі колійного господарства за замовленням Укрзалізниці.

 9. Технічна експертиза нових розробок Укрзалізниці в галузі колійного господарства.

 10. Розроблення нормативно-технічних документів за замовленням ОСЗ (Організація співдружності залізниць) Європи та Азії.

Виконавці НДР кафедри «Залізнична колія та колійне господарство»:

 • Даніленко Е. І. — д. т. н., професор, завідувач кафедри ЗККГ

 • Карпов М. І. — к. т. н., професор кафедри ЗККГ

 • Вербицький В. Г. — д. ф.-м. н., професор кафедри ЗККГ

 • Твердомед В. М. — декан факультету ІРСЗ, к. т. н., доцент кафедри ЗККГ

 • Молчанов В. М. — к. т. н., доцент кафедри ЗККГ

 • Бойко В. Д. — к. т. н., доцент кафедри ЗККГ

 • Талавіра Г. М. — к. т. н. доцент кафедри РЕЗіС

 • Олійник О. А. — мол. науковий співробітник кафедри ЗККГ

 • Сорока О. О. — мол. науковий співробітник, секретар кафедри ЗККГ

 • Карпінський С. Л. — мол. науковий співробітник кафедри ЗККГ

 • Яремчук Б. В. . — мол. науковий співробітник кафедри ЗККГ

Міжнародні науково-технічні стосунки:

 1. Виконуються наукові розробки за завданнями ОСЗ (Організації співдружності залізниць) Європи та Азії, м. Варшава.

 2. Укладені договори про творчу співдружність із кафедрами:

  • БелГУТ (Гоміль, Білорусь);

  • Жилинський університет транспорту та комунікацій (Словаччина).

Контакти

Державний університет інфраструктури та технологій,

Київський інститут залізничного транспорту,

Факультет «Інфраструктура і рухомий склад залізниць»,

Кафедра «Залізнична колія та колійне господарство»

Адреса: 03049, м. Київ-49, вул. Івана Огієнка, 19.

Номер телефону кафедри: (044) 591-51-47

Email: [email protected]