Про кафедру

Кафедра теоретичної та прикладної механіки створена в 1996 році на базі кафедри рухомого складу залізниць i кафедри реконструкції та експлуатації залізниць i споруд Київського філіалу Харківської державної академії залізничного транспорту. Організував кафедру д. ф.-м. н., проф. Л.Г. Лобас (див. “Who’s Who in the World”, 16th edition, 1999).

З вересня 2009 року кафедру очолює д.т.н., проф В.В. Косарчук.

Мета створення кафедри – відокремити дисципліни механічного та загально-інженерного профілю для того, щоб максимально врахувати їхню специфіку, не втративши при цьому зв’язок iз прикладними дисциплінами.

Кафедра забезпечує навчальний процес з теоретичної механіки, опору матеріалів, теорії машин і механізмів, прикладної механіки, технічної механіки, будівельної механіки, деталей машин, основ конструювання, нарисної геометрії, інженерної і комп’ютерної графіки тощо.

Якісну підготовку майбутніх інженерів забезпечують висококваліфіковані викладачі, в тому числі професор та чотири доценти. Кафедра має потужну лабораторну базу. Лабораторії комп’ютерного моделювання, опору матеріалів, деталей машин, теорії механізмів і машин активно використовуються в начальному процесі. У 2011 р. для навчання студентів на сучасному рівні університетом придбано сучасну установку для експериментального визначення механічних властивостей конструкційних матеріалів при статичному та циклічному навантаженні.

Велику увагу викладачі кафедри приділяють заохоченню студентів до науково-дослідної роботи. Студенти приймають активну участь у всеукраїнських олімпіадах і конкурсах наукових робіт, а результати своїх досліджень вони доповідають на щорічних науково-практичних конференціях.

Кафедра проводить інтенсивну науково-дослідну роботу за напрямами:

 • біфуркації, катастрофи, стійкість станів рівноваги і граничних циклів багатоланкових маятників під дією потенціальних та асиметричних слідкуючих сил;

 • аналіз напружено-деформованого стану елементів конструкцій в умовах складного навантаження;

 • вплив кінетики напружено-деформованого стану на довговічність елементів конструкцій залізничного транспорту.

Кафедра підтримує наукові зв’язки із Інститутом механіки ім С.П. Тимошенка НАН України, Інститутом проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України, Національним університетом біоресурсів і природокористування України, НТУУ “КПІ” ім. Ігоря Сікорського, УкрДУЗТ, ДНУЗТ ім. ак. Лазаряна.

Викладачі кафедри із результатами своїх наукових досліджень приймають активну участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, міжнародних виставках.

Викладачами кафедри опубліковано кілька монографії, 1 підручник, кілька навчальних посібників з грифом МОН, біля 500 статей у вітчизняних та міжнародних наукових фахових виданнях.

Співробітники кафедри

Косарчук Валерій Володимирович

Завідувач кафедри ТПМ, доктор технічних наук, професор


Детальніше

Професійна діяльність:

 • закінчив Київський політехнічний інститут у 1978 р., інженер-механік-дослідник за спеціальністю «Динаміка і міцність машин»;

 • у 1982 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю «Механіка деформівного твердого тіла», має наукове звання старшого наукового співробітника за цією ж спеціальністю;

 • у 1995 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеню доктора технічних наук за спеціальністю «Механіка деформівного твердого тіла», має наукове звання професора за кафедрою теоретичної і прикладної механіки;

 • на посаді завідувача кафедри «Теоретична і прикладна механіка» з 2006 року.

Галузі наукових інтересів:

 • теорія пластичності;

 • чисельні методи механіки деформівного твердого тіла;

 • критерії міцності;

 • розрахунки напружено-деформованого стану елементів конструкцій залізничної техніки.

Викладає дисципліни:

 • «Опір матеріалів»;

 • «Будівельна механіка»;

 • «Деталі машин»;

 • «Сучасні методи прикладної механіки для розрахунку інженерних конструкцій».

Член спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських (К 26.820.01 при Державному університеті інфраструктури і технологій) та докторських (Д 26.241.01 при Інституті проблем міцності ім. Г. С. Писаренка НАН України) дисертацій. Під його керівництвом захищено дві кандидатські дисертації.

Член редколегії журналу «Збірник наукових праць ДУІТ. Серія «Транспортні системи і технології».

Автор понад 150 науково-методичних публікацій, у тому числі 60 наукових статей (7-и закордонних), 2-х навчальних посібників, 2-х конспектів лекцій, 7-х патентів на винаходи, 3-х патентів на корисні моделі, автор доповідей на 54 науково-практичних конференціях, у тому числі на 10 міжнародних конференціях в Україні та 7 закордонних.

Керівник і відповідальний виконавець 11 науково-дослідних робіт, автор 2 нормативних документів.

Профіль Google Scholar

Профіль SCOPUS

Агарков Олександр Володимирович

Доцент кафедри ТПМ, кандидат технічних наук, доцент


Детальніше

У 2007 р. закінчив Київський університет економіки і технологій транспорту за спеціальністю «Залізничні споруди та колійне господарство»;

З 01 вересня 2009 р. – асистент кафедри теоретичної та прикладної механіки Державного економіко-технологічного університету;

З 01 грудня 2010 р. – викладач кафедри теоретичної та прикладної механіки;

З 01 вересня 2012 р. – старший викладач кафедри теоретичної та прикладної механіки.

У березні 2013 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Прогнозування довговічності рейок залізничної колії за критерієм утворення внутрішніх тріщин в головці рейки» за спеціальністю 05.22.06 – залізнична колія.

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри теоретичної та прикладної механіки.

Галузь наукових інтересів: чисельні методи механіки деформівного твердого тіла, розрахунки напружено-деформованого стану елементів конструкцій залізничного транспорту, прогнозування довговічності елементів конструкцій залізничного транспорту.

Викладає дисципліни:

 • «Деталі машин»;

 • «Основи використання інженерного математичного програмного забезпечення»;

 • «Сучасні методи прикладної механіки для розрахунку інженерних конструкцій»;

 • «Обчислювальна техніка та програмування».

Кількість публікацій: 69, з них 49 – наукового та 20 – навчально-методичного характеру.

Профіль Google Scholar

Профіль SCOPUS

Ковальчук Вікторія Валентинівна

Доцент кафедри ТПМ, кандидат фізико-математичних наук, доцент


Детальніше

У 1991 році закінчила Донецький державний університет за спеціальністю «Математика».

У 1996 році присуджено науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук (за спеціальністю 01.02.01 теоретична механіка).

У 2005 році присвоєно вчене звання доцента кафедри теоретичної та прикладної механіки.

Галузі наукових інтересів: динаміка маятникових систем зі слідкуючою силою, математичне моделювання.

Викладає дисципліни:

 • «Теоретична механіка»;

 • «Технічна механіка»;

 • «Прикладна механіка та основи конструювання»;

 • «Теорія механізмів і машин».

Кількість публікацій: 95 наукових публікацій, 19 навчально-методичних публікацій.

Приймала участь у 50 наукових, науково-методичних і науково-практичних конференціях.

Профіль Google Scholar

Профіль SCOPUS

Бамбура Ольга Василівна

Доцент кафедри ТПМ, кандидат фізико-математичних наук, доцент


Детальніше

У 2003 році закінчила Київський університет економіки і технологій транспорту за спеціальністю «Залізничні споруди та колійне господарство».

У 2008 році присуджено науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук (за спеціальністю 01.02.01 теоретична механіка).

У 2020 році присвоєно вчене звання доцента кафедри теоретичної та прикладної механіки.

Викладає дисципліни:

 • «Опір матеріалів»

 • «Прикладна механіка та основи конструювання».

Кількість публікацій:  32 , з них – 25 наукового та 7 – навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях і навчальний посібник з грифом МОН.

Профіль Google Scholar

Профіль SCOPUS

Соловйова Олена Володимирівна

Доцент кафедри ТПМ, кандидат педагогічних наук, доцент


Детальніше

У 2007 р. закінчила з відзнакою Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, здобула ступінь магістра за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання. Виробничі технології. Основи виробництва».

Професійна кваліфікація – викладач технічних дисциплін, креслення та безпеки життєдіяльності.

Після закінчення працювала інженером, а згодом асистентом та старшим викладачем у Державному економіко-технологічному університеті транспорту на кафедрі «Загального машинознавства».

У 2014 р. закінчила аспірантуру Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова за напрямом теорія та методика навчання (технічні дисципліни).

У 2017 р. закінчила Національний транспортний університет за спеціальністю автомобільні дороги та аеродроми. Професійна кваліфікація–інженер-будівельник.

У 2017 р. здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

У 2021 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри теоретичної та прикладної механіки.

З 2011 по 2020 р. працювала старшим викладачем кафедри теоретичної та прикладної механіки в ДУІТ.

З 2020 р. і дотепер працює доцентом кафедри теоретичної та прикладної механіки в ДУІТ.

Загальний стаж педагогічної роботи – 13 років.

Викладає дисципліни:

 • «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка»;

 • «Теорія машин та механізмів».

Кількість публікацій: 25, з них – 10 статей одноосібних та у співавторстві у фахових виданнях з педагогіки; 13 статей в інших наукових виданнях (3 – в іноземному, 3 – у збірнику, зареєстрованому в науко-метричних базах даних); 2 публікаціях навчально-методичного спрямування.

Профіль Google Scholar

Профіль SCOPUS

Дівонько Анна Іванівна

Асистент кафедри ТПМ


Детальніше

В 2018 році закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, здобула ступінь магістра за спеціальністю "Середня освіта", спеціалізація "Трудове навчання та технології".

Професійна кваліфікація - вчитель технологій, креслення та інформатики. Методист позашкільного навчального закладу.

Загальний стаж педагогічної роботи 5 років.

Викладає дисципліни:

 • «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка»;

 • «Теоретична механіка»;

 • «Теоретичні основи аналізу даних».

Контакти

Державний університет інфраструктури та технологій,

Київський інститут залізничного транспорту,

Факультет «Інфраструктура і рухомий склад залізниць»,

Кафедра «Теоретична та прикладна механіка»

Адреса: м. Київ-49, вул. Івана Огієнка, 19.

Телефон кафедри: (044) 591-51-46