Про кафедру

Необхідність підвищення ефективності функціонування залізничного транспорту потребує підтримки і широкого впровадження сучасних мікропроцесорних засобів автоматизації і диспетчеризації технічних систем і технологічних процесів, мережевих комп`ютерних технологій обробки інформації, інформаційно-керуючих систем складними процесами залізничного транспорту, вбудованих мікропроцесорних систем діагностування, мікропроцесорних систем безпеки, інформаційних систем обслуговування пасажирів. Подальший розвиток залізничного транспорту, як базової галузі народного господарства, неможливий без широкого впровадження нових автоматизованих організаційних систем забезпечення надійного функціонування існуючих систем.

Підготовка бакалаврів та магістрів відрізняється спрямуванням на вивчення питань з комп`ютерних та мікропроцесорних систем залізничного транспорту, інформаційно-керуючих систем технологічними та виробничими процесами та інформаційних систем для обслуговування пасажирів. Велика увага приділяється вивченню базових питань з систем забезпечення безпеки руху і діагностування обладнання. В цьому напрямку фахівців в Києві і в регіоні готує тільки ДУІТ.

Особливість підготовки магістрів полягає в тому, що одночасно з поглибленим вивченням теоретичних засад методів сучасної теорії управління, інтернет-технологій на транспорті вони набувають навичок наукової та науково-педагогічної роботи. Магістерські роботи присвячені актуальним питанням науки і техніки на залізничному транспорті.

Кафедра «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології транспорту» (АКІТТ) була створена на базі кафедри «Автоматика, телемеханіка, зв’язок і обчислювальна техніка», яка почала діяти в 2003 р. У 2008 відбувся перший випуск фахівців за денною та заочною формами навчання. За період з 2004 р. підготовлено понад 280 спеціалістів та 70 магістрів за денною формою навчання та 680 спеціалістів за заочною формою навчання. З перших років існування кафедри її очолювали провідні спеціалісти з автоматизованих та комп’ютерно-інформаційно-керуючих систем на залізничному транспорті.

Співробітники кафедри

Герцій Олександр Анатолійович

завідувaч кафедри АКІТТ, кандидат технічних наук, доцент


Детальніше

В 1996 р. закінчив Вінницький державний технічний університет за спеціальністю Магістр електронних апаратів.

В 2001 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи».

В 2007 р. присуджено вчене звання доцента по кафедрі «Телекомунікаційні технології та автоматика».

В 2017 р. призначено завідувачем кафедри «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології транспорту».

Галузь наукових інтересів – цифрова обробка зображень, системи цифрової передачі даних і комп’ютерні мережі.

Вчений секретар та член спеціалізованої вченої ради К 26.820.04 при Державному економіко-технологічному університеті транспорту з 2009 року.

Автор 70 наукових праць, з них 3 монографії, 22 статті в журналах та збірниках, що входять до переліку фахових видань України, 10 статей в наукових журналах та збірниках, що входять до науково-метричної бази Scopus, 32 роботи в матеріалах і тезах наукових конференцій.

Виконавець науково-дослідних робіт:

 • №0111U009125 «Розробка апаратно–програмних засобів ідентифікації зображень людських облич в телекомунікаційних та корпоративних мережах залізничного транспорту», 2011-2012 р., відповідальний виконавець;

 • 0113U003212 «Високопродуктивні гетерогенні обчислювальні комплекси паралельно — ієрархічного оброблення зображень протяжних лазерних трас та прогнозування їх характеристик для оптичних систем зв’язку», 2013-2014 р., виконавець;

 • №0115U000395 «Оптимізація методів паралельно – ієрархічного перетворення для виявлення і розпізнавання зображень малоконтрастних зашумлених динамічних об’єктів на складному фоні», 2015-2016 р. виконавець;

 • №0115U000393 «Розробка нейроподібних методів паралельно-ієрархічного оброблення складних текстурних біомедичних зображень», 2015-2017 р., виконавець;

 • №0117U002446 «Класифікація відеозображень профілів лазерних променів з високоточним визначенням і прогнозуванням координат їх енергетичних центрів для оптичних систем зв’язку», 2017 р., керівний теми.

Методична діяльність:

 • Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Основи конструювання радіоелектронних засобів телекомунікаційних систем». – Вінниця: ВДТУ – 2002 р.

 • Методичні вказівки до практичних занять з дисциплін «Захист інформації в комп‘ютерних мережах» і «Захист інформації в системах зв‘язку». – К.: КУЕТТ – 2004 р.

 • Елементи та пристрої волоконно-оптичних систем передачі: Методичні вказівки до виконання лабораторних та контрольних робі. – К.: КУЕТТ – 2006 р.

 • Основи наукових досліджень: Конспект лекцій. – К.: КУЕТТ – 2006 р.

 • Основи наукових досліджень: Метод. вказівки до виконання контрольних робіт. – К.: ДЕТУТ – 2006 р.

 • Основи інтелектуальної власності: Конспект лекцій. – К.: ДЕТУТ – 2010 р.

 • Волоконно-оптичні системи передачі: Метод. рекомендації щодо виконання лабораторних і практичних робіт та організації самостійної роботи. – К.: ДЕТУТ – 2012 р.

 • Радіотехнічні системи залізничного транспорту: Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт. – К.: ДЕТУТ – 2017 р.

 • Технічна експлуатація телекомунікаційних систем: Методичні вказівки до виконання лабораторних і контрольних робіт та організації самостійної роботи. – К.: ДЕТУТ – 2017 р.

 • Автоматична комутація на мережах зв’язку: Методичні вказівки щодо виконання лабораторних і контрольних робіт та організації самостійної роботи. – К.: ДЕТУТ, 2017.

Дисципліни що викладає:

 • Електроніка та мікросхемотехніка

 • Автоматична комутація в мережах зв’язку

 • Системи передачі та кодування інформації

 • Системи управління базами даних

 • Технічна експлуатація телекомунікаційних систем

Стасюк Олександр Іонович

Доктор технічних наук, професор кафедри АКІТТ


Детальніше

В 1972 р. закінчив Київський інституту інженерів цивільної авіації.

1977 р. — кандидат технічних наук, завідувач проблемної лабораторії «Мікропроцесорні системи моделювання в енергетиці» Інституту проблем моделювання в енергетиці НАН України.

1987р. – доктор технічних наук.

Стасюк Олександр Іонович – вчений кібернетик, фахівець у галузі розробки паралельних обчислювальних систем і комп’ютерних технологій надвисокої швидкодії, орієнтованих для керування.

Медаль «В пам’ять 1500-річчя Києва» (Рішення Київської міської Ради народних депутатів від 26 серпня 1985 р.); Медаль «Ветеран труда» (Рішення Київської міської Ради народних депутатів від 8 лютого 1992 р.); Почесна грамота Міністра транспорту та зв’язку України – Генерального директора Укрзалізниці (Наказ № 221 від 11 листопада 2004 р.); Медаль «Почесний працівник транспорту України» (Наказ № 223 від 20 травня 2005 р.); Медаль «За сприяння розвитку залізничного транспорту» (Наказ № 278 від 01 листопада 2010 р., м. Київ); Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2010 р. (Указ Президента України № 594/2011 р. від 20 травня 2011р.)

Наукова діяльність Ініціатор створення і провідний фахівець наукової школи в галузі фундаментальних досліджень визначення особливостей взаємозв’язку математичних моделей, обчислювальних методів, алгоритмів і нових технологічних можливостей надвеликих інтегральних схем на базі яких було створено основи теорії відображення розрядно-інтерпретованих математичних моделей на архітектуру паралельних обчислювальних систем, орієнтованих на сучасну інтегральну технологію.

Є головою Спеціалізованої вченої ради К 26.820.04 з правом прийняття захисту кандидатських дисертацій. Під керівництвом Стасюка О.І. відкрито дві спеціалізації: «Комп’ютерні інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті» та «Комп’ютерні системи забезпечення безпеки на залізничному транспорті».

Перелік виданих монографій:

 1. Стасюк О.І. Основи захисту інформації в телекомунікаційних і комп’ютерних системах/ Стасюк О.І., А.Д. Возненко, Л.Л. Гончарова — К.: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Київ 2013– 423 с.

 2. Стасюк О.І. Паралельно-ієрархічне перетворення і Q-обробка інформації для систем реального часу/ О.І. Стасюк, С.В Свєчніков, С.М. Білан.– К.: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національна Академія наук України, Київ 2007– 489 с.

 3. Стасюк О.І. Диференційні перетворення для комп’ютерного моделювання керуючих систем/ О.І. Стасюк, Г.В. Баранов.– К.: Міністерство транспорту та зв’язку, Київський університет економіки і технологій транспорту України, Київ – 2006 – 135 с.

 4. Стасюк О.І. Сегментація на півтонових зображень за ознакою зв’язаності/ О.І., Стасюк, А.Л. Железняк.– К.: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національна Академія наук України, Київ-2006 – 140 С.

Перелік виданих підручників та навчальних посібників:

 1. Стасюк О.І. Автоматизоване проектування складних систем у комп’ютерній системотехніці/ С.Ю. Гладких, Г.І. Загарій, Харьков ПП Видавництво «Нове слово», (Гриф МОНМС), 2012 – 340 с.

 2. Загарий Г.И. Программируемые контролеры для систем управления.Часть1.Архи-тектура и технология применения./ Загарий Г.И., Ковзель Н.О., Поддубняк В.И., Стасюк А.И., Фурман И.А.; Министерство образования и науки Украины. ХФИ Транспорт Украины, «Регион-информ», (Гриф МОНМС), 2008. — 316 с.

 3. Загарий Г.И. Программируемые контролеры для систем управлення. Ч. 2. Характеристики микроконтроллеров и ПЛК./ Загарий Г.И., Ковзель В.С. Коновалов, В.И. Моисеенко, В.И Поддубняк., Стасюк А.И.; Вип. 10, Харьков ХФИ «Транспорт Украины», (Гриф МОНМС),2009 — 300 с.

 4. Стасюк О.І. Организация многофункциональных компьютерных систем управления технологическими процессами транспорта/ Стасюк О.І., Загарий Г.І., Ковзель М.О., Поддубняк В.І. Фурман І.А. Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте, ІКСЗТ, Харьков ХФИ «Транспорт Украины», (Гриф МОНМС),2008 — 210 с.

Патенти:

 1. Патент України № 41967, О.І. Стасюк, Б.С.Стогній, М.Ф. Сопель Комп’ютерна система моніторингу і визначення місця аварії силових мереж СЦБ. Бюл. №12, 25.06.2009.

 2. Патент України № 44654, О.І. Стасюк, Б.С.Стогній, М.Ф. Сопель Комп’ютерна система моніторингу діелектричних параметрів і стану ізоляції високовольтних силових трансформаторів. Бюл. №19, 12.10.2009 р.

 3. Патент України № 44712, О.І. Стасюк, Б.С.Стогній, М.Ф. Сопель Комп’ютерна система моніторингу і прогнозу залишкового ресурсу повітряних високовольтних вимикачв. Бюл. №19, 12.10.2009 р.

 4. Патент України №47570, Стасюк О.І., Опанасенко В.Н., Возненко А.Д. Мікропроцесорний контролер з паралельною обробкою інформації. Бюл. № 47570. Бюл. № 3, 10.02.2010р.

 5. Патент України №73365, Стасюк, Б.С.Стогній, М.Ф. Сопель, Підсистема моніторингу і вводу дискретної інформації ІДК – РЕГІНА,Бюл. №18, 25.09 2012.

Перелік статей у журналах та збірниках наукових праць, що входять до наукометричних баз даних (Scopus, WebofScience):

 1. Стасюк О.І. Підвищення надійності моніторингу допустимості завантажень контрольованих перетинів енергосистем // Стасюк О.І., Буткевич О.Ф., Левконюк А.В. Технічна електродинаміка, Київ – 2014, №2 – С.56-67. (Журнал входить до міжнародних науково метричних баз даних SCOPUS, COMPENDEX, INDEX, COPERNICUS, ELIBRARY, EBSCO, PROQUEST, http://www.techned.org.ua).

 2. Стасюк О.І.Методи організації інтелектуальних електричних мереж залізниць на основі концепції SMARTGrid// Гончарова Л.Л., Максимчук В.Ф. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, науково-технічний журнал, Харків – 2014, № 2 –С.29 –37.(Журнал включено до індексу наукового цитування РІНЦ (E-mail:[email protected]).

 3. Стасюк О.І. Методи комп’ютерної інтелектуалізації режимів функціонування тягових мереж залізниць// Стасюк О.І., Гончарова Л.Л., Максимчук В.Ф., Голуб Г.М.,Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, науково-технічний журнал, Харків – 2013, № 5 –С.29 –36.(Журнал включено до індексу наукового цитування РІНЦ (E-mail:[email protected]).

 4. Стасюк А.И. Базовая модель параметров для построения систем выявления атак // Стасюк А.И., Корченко А.А., Науково-практичний журнал «Захистінформації», Харків – 2013, № 2, С.47-51.ISSN 2221-5212, Zahistinformacii ([email protected]).

 5. Стасюк О.І. Організація комп’ютерного моніторингу параметрів режимів систем електропостачання залізниць// Стасюк О.І., Гончарова Л.Л., Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, науково-технічний журнал, Харків – 2011, № 5 –С.159 –160.(Журнал включено до індексу наукового цитування РІНЦ (E-mail:[email protected]).

 6. Дисципліни що викладає:

  • основи наукових досліджень

  • iнтелектуальна власність

  • iмітаційне моделювання

  • інформаційні технології

Гончарова Лідія Леонідівна

Кандидат технічних наук, доцент кафедри АКІТТ


Детальніше

Закінчила Державний економіко-технологічний університет транспорту, 2009 р. Спеціальність — «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» кваліфікація — інженер-електрик.

Захист кандидатської дисертації, 2011 р. Спеціальність 05.13.05- «Комп’ютерні системи та компоненти». Доцент з 2015 року.

Має більше 35 наукових праць, з них 2 монографії, 18 статей у фахових виданнях, 3 патенти, 15 робіт в тезах та матеріалах конференцій.

Основні публікації:

 1. Мікропроцесорні системи і методи визначення комутаційного ресурсу високовольтних вимикачів тягових мереж Гончарова Л.Л., Журнал. Електрифікація транспорту. Випуск 12, Дніпро 2016 р., с. 98-102.

 2. Диференційні математичні моделі для дослідження комп’ютерної архітектури все режимної системи керування дистанцією електропостачання залізниць, Стасюк О.І., Гончарова Л.Л. Міжнародний науково-теоретичний журнал. Кібернетика і системний аналіз. Том 53 Випуск 1, Київ 2017 р., с. 1-9.

 3. Математические модели и методы анализа компьютерных сетей управления электроснабжением тяговых подстанций железных дорог Стасюк О.І., Гончарова Л.Л. «Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики» Випуск № 1, Київ 2017 р., с. 104-113.

 4. Математична модель кібербезпеки комп’ютерної мережі керування електропостачанням тягових підстанцій Стасюк О.І., Грищук Р.В., Гончарова Л.Л. Міжнародний науково-теоретичний журнал. Кібернетика і системний аналіз. Том 53 Випуск 3, Київ 2017 р., с. 170-179.

 5. Методы оценки кибербезопасности распределенных компьютерных сетей управления электропотреблением дистанций электроснабжения , Стасюк О.І., Гончарова Л.Л., Голуб Г. М. «Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики» Випуск № 4, Київ 2017 р., с. 119-127.

Навчально-методичні праці:

 • Навчальний посібник Гриф МОН №1/11-6357. Основи захисту інформації в телекомунікаційних та комп’ютерних мережах Возненко А.Д.,, Стасюк О.І., Гончарова Л.Л., Коваль Ю.О.

Дисципліни що викладає:

 • Захист інформації в телекомунікаційних та комп’ютерних мережах

 • Комп’ютерна техніка та програмування

 • Комп’ютерна техніка і організація обчислювальних робіт

 • Обчислювальна техніка та програмування

 • Інтернет-технології

Голуб Галина Михайлівна

Кандидат технічних наук, старший викладач кафедри АКІТТ


Детальніше

В 2012 р. закінчила Державний економіко-технологічний університет транспорту за спеціальністю «Автоматика та автоматизація на транспорті (залізничний транспорт)».

В 2017 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.05 «комп’ютерні системи та компоненти».

Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених з червня 2016 р.

Галузь наукових інтересів – енергоефективність, оптимізація режимів електропостачання залізничного транспорту, інтелектуалізація процедур управління, комп’ютерні системи та мережі.

Автор 32 наукових праць, з них 1 монографія, 8 статей у фахових виданнях України, з них 1 стаття в журналах, що реферуються у наукометричних базах Scopus, 6 статей у журналах, що реферуються у наукометричних базах (Index Copernicus International, РІНЦ), 14 тез доповідей у матеріалах наукових конференцій та 2 патенти України на корисну модель.

Виконавець науково-дослідних робіт:

 • № 0113U003210 «Теоретичні дослідження і розробка методів комп’ютеризації мереж електропостачання залізниць України як основи енергозбереження та безпеки руху»

 • № 0113U003211 «Теоретичні дослідження і розробка принципів та методів синтезу інтелектуальних електроенергетичних мереж залізниць України»

 • № 0114U004348с «Дослідження і розробка інтегрованої комп’ютеризованої системи оптимізації, енергозбереження та інтелектуалізації процедур управління залізничним транспортом України»

 • № 0115U002476 «Наукові засади створення сучасних розподілених комп’ютерних мереж оптимізації електроспоживання та управління енергозбереженням залізниць України»

 • № 00115U000394 «Теоретичні дослідження і розробка сучасних комп’ютерно-орієнтованих технологій оптимізації режимів електропостачання, енергозбереження і безпеки руху залізниць України»

 • № 0115U000396 «Теоретико-методологічні принципи комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності залізниць України як основи інвестиційно-інноваційного розвитку»

 • № 0116U004689 «Теоретичні дослідження розподілених комп’ютерних мереж оптимізації електропостачання і інтелектуалізації енергозберігаючих безаварійних технологій перевезень залізниць України»

 • № 0117U002445 «Теоретичні дослідження інтелектуальних мережевих технологій оптимізації режимів електропостачання, енергозбереження і безпеки руху залізниць України» в яких автор був співвиконавцем та № 0117U002447 «Теоретичні дослідження розподілених комп’ютерних мереж оптимізації електроспоживання і інтелектуальних технологій енергозбереження та безпеки руху залізниць України», в якій є відповідальним виконавцем

 • №0113U003985 «Розробка концепції побудови оперативно-інформаційного комплексу автоматизованого управління режимами роботи локальних та технологічних електричних мереж залізниць України, яка виконувалася за договором № 5.2-37/2013-ЦТЕХ-105/203-ЦЮ з Департаментом електрифікації та електропостачання ПАТ «Укрзалізниця»

Методична діяльність:

 • Електронний конспект лекцій з дисципліни «Контроль і діагностика систем»/Г.М. Голуб, ДЕТУТ. – 2015.

 • Електронний конспект лекцій з дисципліни «Системний аналіз складних систем управління». /Г.М. Голуб, ДЕТУТ. – 2016.

 • Методичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт з дисципліни «Системний аналіз складних систем управління». [Електронний вигляд]/ Г.М. Голуб, ДЕТУТ. – 2016.

 • Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Системний аналіз складних систем управління». [Електронний вигляд]/Г.М. Голуб, ДЕТУТ. – 2016.

 • Електронний конспект лекцій з дисципліни «Надійність систем»/Г.М. Голуб, ДЕТУТ. – 2015.

 • Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Надійність систем». [Електронний вигляд] Г.М. Голуб, ДЕТУТ. – 2015.

 • Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Надійність систем».. Г.М. Голуб, ДЕТУТ. – 2015.

 • Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Надійність систем» для заочної та очної форми навчання. А.А. Засядько, Г.М. Голуб, ДЕТУТ. – 2015.

Основні публікації:

 • Наукові статті, які входять до наукометричних баз даних Index Copernicus:

  • Golub G. M. Reliability control of failure-free operation of power supply system of railroad and its components by methods of intellectualization and informatization. Metallurgical and Mining Industry. 2017. № 5. С. 8 – 13.

  • Kulbovsky I.I., Sorochinska A.L., Golub G.M., Bambura A.V. Methodological aspects of electric safety system analysis at underground enterprises. Metallurgical and Mining Industry. 2017. № 5. С. 14 – 20.

 • Стаття в журналі, що входять до наукометричних баз даних Scopus:

  • Стасюк А.И., Гончарова Л.Л., Голуб Г.М. Методы оценки кибербезопасности распределенных компьютерных сетей управления электропотреблением дистанций электроснабжения. Проблемы управления и информатики. 2017. №4. С. 119 – 127.

  • Стасюк О.І., Гончарова Л.Л., Голуб Г.М., Резидент О.В., Бутрик Н.О., Оляновський С.В. Мікропроцесорна система моніторингу ізоляції високовольтних вводів під напругою. пат. 120036 Україна: МПК (2006.01) G06F 11/18; заявл. 17.03.17; опубл. 25.10.2017, Бюл. № 20. 6 с.

Дисципліни що викладає:

 • Надійність систем

 • Контроль і діагностика систем

 • Системний аналіз складних систем управління

 • Основи САПР

 • Числові методи та моделювання на ЕОМ

Кульбовський Іван Іванович

Доцент кафедри АКІТТ, кандидат технічних наук


Детальніше

Закінчив у 1990 році Харківський інститут інженерів залізничного транспорту ім. Кірова за спеціальністю «Будівництво залізниць, шлях і шляхове господарство» та здобув кваліфікацію «Інженер шляхів сполучення – будівельник».

Кандидат технічних наук з 2012 року за спеціальністю 05.13.22 – «Управління проектами і програмами». Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 26.059.01 Національного транспортного університету.

Вчене звання доцента кафедри будівельних конструкцій і споруд присвоєно рішенням Атестаційної колегії 03 квітня 2014 року.

Здійснює наукові дослідження в галузі залізничного транспорту: метрологія, управління проектами, опір руху рейкових кіл, ресурсозбереження.

Має 64 наукові праці: 41 статтю, 1 патент, 2 монографії, 20 міжнародних науково-технічних конференцій. Є автором 11 видань методичного характеру.

Впроваджує в навчальний процес новітні технології на базі програмного пакету MOODLE.

Викладає навчальні дисципліни: «Метрологія, стандартизація та технічні вимірювання», «Метрологія, технологічні вимірювання та прилади», «Основи метрології та електричні вимірювання», «Основи автоматизації виробничих процесів».

Список основних публікацій:

 1. Косарчук В.В. Сучасні методи зміцнення і підвищення зносостійкості пар тертя / В.В. Косарчук, І.І. Кульбовський, О.В. Агарков // Вісник Національного транспортного університету: Науково-технічний збірник в 2-х частинах. Ч.2. Вип.1(34).- К.:НТУ, 2016.-С.202-210.

 2. Кульбовський І.І. Моделювання процесів управління системою охорони праці в проектах інфраструктури метрополітену / І.І. Кульбовський, О.Л. Сорочинська // Управління проектами, системний аналіз і логістика: Науковий журнал. Вип.16.4.1.-К.:НТУ, 2016.-С.43-46.

 3. Кульбовський І.І. Організаційні та методологічні аспекти оцінки кваліфікації персоналу з неруйнівного контролю / І.І. Кульбовський, О.В. Агарков, В.Т. Кияшко // Збір. наукових праць «Транспортні системи і технології». Вип. 28.-ДЕТУТ, 2016.- С.61-67.

 4. Кульбовський І.І. Метрологія, стандартизація та технічні вимірювання: Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів 3-4 курсу спеціальності «Вагони та вагонне господарство», «Локомотиви та локомотивне господарство» денної форми навчання К.:ДЕТУТ, 2016 — 85с.

 5. Близнюк К.П., Кульбовський І.І. Нарисна геометрія та інженерна графіка: Методичні вказівки щодо самостійного опрацювання навчального матеріалу та виконання розрахунково-графічної (контрольної) роботи для студентів спеціальності «Залізничні споруди та колійне господарство» скороченої форми навчання: для студентів вищ. навч. закладів залізн.. транспорту К.:ДЕТУТ, 2016 — 92с.

 6. Кульбовський І.І. Дослідження методів комп’ютерного аналізу інформаційної безпеки Smart Grid систем / І.І. Кульбовський, Г.М. Голуб // Науково-технічний збірник «Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті» Вип.3.-Х.:ДУЗТ, 2016.-С.50-57.

 7. Кульбовский И.И. Социально-психологические аспекти безопасности труда в проектах инфраструктури транспорта / И.И Кульбоский, ЕЛ.Сорочинская // Весник. Белоруского госуд. университета транспорта: Наука и транспорт. Вып.2.М:Бел.ГУТ 2016.-7с.

 8. Кульбовський І.І. Системні аспекти управління проектами інфраструктури метрополітену / І.І. Кульбовський // ХІ международная научно-практическая интернет-конференция «Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте»-ЭКУЖТ 2016: Тезы докладов.-К.: ГЭТУТ, 2016.- С.63-64.

 9. Близнюк К.П., Кияшко В.Т., Кульбовський І.І. Циліндр електромеханічного пристрою типу «Рольган» системи примусової зупинки автотранспортних засобів / Патент №110676 Україна, МПК Е01F 13/00; заявник і патентовласник Державний економіко-технологічний університет транспорту — №4 2016 02331; заявл. 11.03.2016; опубл. 25.10.2016, Бюл. №20.-3с.

 10. Фомін О.В. Метрологічні аспекти експериментальних досліджень спеціалізованих металургійних вагонів-хоперів / О.В. Фомін, В.В. Фомін, Н.С. Кочешкова, І.І. Кульбовський // Управління проектами, системний аналіз і логістика: науковий журнал. Вип.18.4.1.-К.:НТУ, 2016.- С.97-109.

 11. Voznenko A.D. Psychological aspects of workplace safety in the infrastructure projects of underground / A.D.Voznenko, I.I. Kulbovsky, O.L.Sorochinskaya // Scientific and technical journal. “Metallurgical and Mining© Industry”. Pub. №-2016.-p.24-29. Sapronova S. Rail venicles: resistancene to movement and handleability: monograf [Text] / V. Tkachenko, S. Sapronova, O. Fomin, I. Kulbovskyi, E. Zub. – Dnipro: 2017/ — 190 p.

Воронко Ірина Олександрівна

Старший викладач кафедри АКІТТ, кандидат технічних наук


Детальніше

Воронко Ірина Олександрівна-старший викладач кафедри «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології транспорту» Державний економіко-технологічний університет транспорту.

Освіта: закінчила в 2009 р. Державний економіко-технологічний університет транспорту за спеціальністю «Автоматика та автоматизація на транспорті (залізничний транспорт)».

В 2014 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти».

Науково-педагогічна діяльність: працює Воронко І. О. у вищих навчальних закладах освіти ІV рівня акредитації і, відповідно, у даному навчальному закладі почалася з 01.09.2009 і продовжується по теперішній час.

Воронко І. О. автор 28 наукових праць, серед яких 4 патента України на корисну модель та 11 тез доповідей у матеріалах наукових конференцій. Виконавець науково-дослідних робіт:

 • № 0113U003210 «Теоретичні дослідження і розробка методів комп’ютеризації мереж електропостачання залізниць України як основи енергозбереження та безпеки руху», 2013-2018 р.

 • № 0113U003211 «Теоретичні дослідження і розробка принципів та методів синтезу інтелектуальних електроенергетичних мереж залізниць України», 2013-2018 р.

Результати дисертаційної роботи Воронко Ірини Олександрівни впроваджено у 2013-2014 н.р. та використовуються на кафедрі «Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій транспорту» Державного економіко-технологічного університету транспорту при викладанні дисциплін: «Контроль і діагностика систем» студентам, що навчаються за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Викладає навчальні дисципліни:

 • Мережеві комп’ютерні системи та Іnternet;

 • Теорія комп’ютерно-інтегрованого управління;

 • Ідентифікація та моделювання об'єктів автоматизації;

 • Основи систем автоматизованого проектування.

Основні публікацій:

 • Воронко І. О. Підвищення ефективності функціонування інформаційно-діагностичного комплексу «Регіна» на основі ідентифікації аварійних режимів електричних мереж в реальному часі / С. М. Білан, І. О.Воронко // Зб. наук. праць ДЕТУТ: серія «Транспортні системи і технології». –К.: ДЕТУТ, 2012. – № 21. – С.117-122.

 • Воронко І. О. Диференціально-ігрова модель надійності мікропроцесорних систем моніторингу тягових електричних мереж / І. О. Воронко // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – Х.: УкрДАЗТ, 2013.– № 5 – С. 8-15.

 • Воронко І. О. Сучасний стан комп’ютерних технологій моніторингу, контролю та діагностики електроенергетичних об’єктів та систем / І. О. Воронко // Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: мат. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 16-20 березня 2015 р., м. Черкаси: тези доп. – Черкаси, 2015. – С. 81-83.

 • Маховський Л. Ф., Безверхий О. І., Карпенко Н. Д. , Міхно Н. Л. , Воронко І.О.Інформатика і комп’ютерна техніка: практикум. – Навч. посіб. з 2-х томів /За ред. Л. Ф. Мараховського.– К.:ДЕТУТ, 2013. – 463 с. Том 1. Основи інформатики, текстовий редактор, табличний процесор. – К.:ДЕТУТ, 2013 – 214 с. – (електронний посібник).

 • Мараховський Л. Ф., Безверхий О. І., Карпенко Н. Д., Міхно Н. Л., Воронко І.О. Інформатика і комп’ютерна техніка: практикум. – Навч. посіб. з 2-х томів /За ред. Л. Ф. Мараховського.– К.:ДЕТУТ, 2013. – 463 с. Том 2. Системи управління базами даних, інформаційні системи і мережі, сучасні офісні інформаційні технології. – К.:ДЕТУТ, 2013. – 249 с. – (електронний посібник).

 • Воронко І. О. Аналіз функціональних можливостей комп’ютерних систем моніторингу, контролю та діагностики електроенергетичних об’єктів та систем / І. О. Воронко // Матеріали стендових доповідей та виступів учасників 28-ої міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті» (м. Харків, 24 – 25 вересня 2015 р.). – Інформаційно-керуючі системна залізничному транспорті: науково-технічний журнал. – Харків: УкрДУЗТ, 2015. – Вип. 4(Додаток). – С. 15-17.

 • Воронко І. О .Розробка уніфікованого методу ідентифікації аварійних режимів електроенергетичних систем/ І. О. Воронко //Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті: мат. Х ювілейної міжн. наук.-практ. конф., 30 червня, 1 липня 2015 р. м. Одеса: тези доп. – К.: ДЕТУТ, 2015. – С. 26-27.

 • Воронко І.О. Особливості надійності та інформаційної безпеки систем моніторингу та діагностики /І. О. Воронко// Матеріали стендових доповідей та виступів учасників 33-ої міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті» (м. Харків, 30 жовтня 2020 р.). – Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті: науково-технічний журнал. – Харків: УкрДУЗТ, 2020. – Вип. 3(Додаток). – С.49-50.

Навчання

Масове впровадження на залізничному транспорті України інформаційних технологій, цифрових систем передачі даних на основі волоконно-оптичних ліній, супутникових систем навігації потягів та ін. – усе це вимагає відповідного забезпечення кадрами. Кафедра «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології транспорту» (АКІТТ) забезпечує підготовку фахівців спеціальності 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» із спеціалізації «Комп'ютерні інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті» (КІКС), які можуть працювати в yсіх установах залізниць України, у науково-дослідних інститутах, проектних i навчальних закладах залізничного транспорту. Базовими дисциплінами спеціалізації KIKC є:

 • мікропроцесорні пристрої;

 • спеціалізовані системи на мікроконтролерах;

 • телекомунікаційні мережі;

 • теорія інформаційно-керуючих систем;

 • математичне i комп’ютерне моделювання;

 • алгоритмізація та програмування;

 • прикладні комп’ютерні технології на залізничному транспорті;

 • операційні системи і бази даних;

 • системи та засоби штучного інтелекту на залізничному транспорті.

Навчальна програма включає також ряд предметів соціального та економічного спрямування, для всебічного розвитку студентів.

Під час навчання студенти отримують не тільки теоретичні знання, а й набувають практичних навичок з проектування і обслуговування мікропроцесорних пристроїв та периферійного обладнання комп'ютерних систем.

Колектив кафедри проводить різнопланові наукові дослідження, які знаходять свою реалізацію в постійному оновленні дисциплін, підготовці наукових кадрів. Викладачі, аспіранти та студенти кафедри приймають активну участь в різноманітних наукових семінарах, конференціях. Постійно ведеться робота над новими науковими розробками. На їх основі було отримано більше 20 патентів.

На базі комп'ютерного класу (аудиторія 507) оснащена нова лабораторія “Автоматична система діагностики та контролю букс” на основі комплексу АСДК-Б Дарницької дистанції сигналізації та зв'язку ПЗЗ. Даний комплекс до цього був в експлуатації на станції Лозова ШЧ-4.

Наукова діяльність

Науково-дослідні роботи, які виконуються на кафедрі

За 2006 – 2012р кафедрою «Автоматизація та комп'ютерно – інтегровані технології транспорту» виконані роботи по наступним темам:

 • «Розробка комп’ютерних методів і систем безперервної діагностики і прогнозу технічного стану силового електричного обладнання тягових підстанцій залізниць», №0107U000735;

 • «Розробка математичних моделей і комп’ютерних методів компенсації реактивної потужності на тягових підстанціях залізниць України», №0105U00595;

За цикл робіт в цьому напрямку під загальною назвою «Моніторинг та діагностування електроенергетичних об’єктів та систем України на базі комплексів «РЕГІНА» представниками кафедри АКІТТ отримана Державна премія в галузі науки і техніки за 2010 р., Указ Президента України №594/2011 від 20.05.2011 року.

Наказом Міністерства освіти і науки молоді та спорту України № 1103 від 25.10.2012 р. пройшли конкурсний відбір проекти наукових досліджень і розробок, виконання яких у 2013 р:

 • «Теоретичні дослідження і розробка принципів та методів синтезу інтелектуальних електроенергетичних тягових мереж залізниць України»;

 • «Теоретичні дослідження і розробка методів комп’ютеризації мереж електропостачання залізниць України як основи енергозбереження і безпеки руху».

На 2017р за кафедрою «Автоматизація та комп’ютерно – інтегровані технології транспорту» закріплено роботи по наступним темам:

 • «Теоретичні дослідження інтелектуальних мережевих технологій оптимізації режимів електропостачання, енергозбереження і безпеки руху залізниць України» №0117U002445

 • «Класифікація відеозображень профілів лазерних променів з високоточним визначенням і прогнозуванням координат їх енергетичних центрів для оптичних систем зв’язку» №0117U002446

 • «Теоретичні дослідження розподілених комп’ютерних мереж оптимізації електроспоживання і інтелектуальних технологій енергозбереження та безпеки руху залізниць України» №0117U002447

 • «Теоретичні дослідження розподілених комп’ютерних мереж оптимізації електропостачання і інтелектуалізації енергозберігаючих безаварійних технологій перевезень залізниць України» №0116U00468.

 • Навчально-методична робота

  Викладачами кафедри АКІТТ за останні 5 років видано 9 навчальних посібників:

  1. Основи захисту інформації в телекомунікаційних та комп’ютерних мережах. Навчальний посібник (Гриф МОН №1/11-6357). / Возненко А.Д., Стасюк О.І., Гончарова Л.Л. Коваль Ю.О. — Редакційно-видавничій відділ ДЕТУТ, Київ – 2013 р. 311 с.

  2. Мараховський Л. Ф., Безверхий О. І., Карпенко Н. Д., Міхно Н. Л., Воронко І.О. Інформатика і комп’ютерна техніка: практикум. – Навч. посіб. в 2-х томах / За ред. Л. Ф. Мараховського. – К.: ДЕТУТ, 2013. – 463 с. Том 2. Системи управління базами даних, інформаційні системи і мережі, сучасні офісні інформаційні технології. – К.: ДЕТУТ, 2013. – 249 с.

  3. Мараховський Л.Ф., Міхно Н.Л., Калашник Ю.О. Комп’ютерна техніка та програмування: 2т.: Навч. Посіб.– Т.2. Розвязання економічних задач на Visual Basic та VBA –К.: ДЕТУТ, 2013. – 234 с.

  4. Мараховський Л.Ф. Методи проектування інформаційно-керуючих систем: навчально-методичний дистанційний посібник для магістрів спеціальності 8.05020203 «Автоматика та автоматизація на транспорті» – Київ, ДЕТУТ, 2016. – 266 с.

  5. Голуб Г.М. Теоретико-прикладні основи реформування залізничного транспорту України. / Ейтутіс Г.Д., Кривопішин О.М., Голуб Г.М., Осовик В.М, Федорко І.П. та ін. //- Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект –Поліграф», 2016. – 256с.

  6. Мараховский Л.Ф., Калашник Ю.О. Теорія алгоритмів та програмування на мові С++: навч. посіб. – Ч.1.– К.: ДЕТУТ, 2016. –230 с.

  7. Мараховский Л.Ф., Калашник Ю.О. Теорія алгоритмів та програмування на мові С++: навч. посіб. – Ч.2.– К.: ДЕТУТ, 2017. – 269 с.

  8. Мараховский Л.Ф. Справочник по цифровой вычислительной технике: (информационная технология обработки иерархической информации в цифровой вычислительной технике) // Междисциплинарные исследования в науке и образовании. – 2017. — 406 с. – № book; URL: mino.esrae.ru/189-1561.

  9. Мараховский Л.Ф. Толковый словарь по новому направлению в области вычислительной технике // Междисциплинарные исследования в науке и образовании. – 2017. – 49с. — № book; URL: mino.esrae.ru/189-1553.

  Наукові праці

  Протягом 2017 року викладачами кафедри АКІТТ було опубліковано 35 наукових праць, з них:

  • 9 – в журналах та збірниках що індексуються в БД Scopus;

  • 4 – в журналах та збірниках що індексуються в БД Index Сореrnicus;

  • 6 – в журналах що входять до переліку фахових видань України;

  • 1 – монографія;

  • 1 – патент на корисну модель;

  • 14 – у матеріалах міжнародних та всеукраїнських конференцій.

  Перелік опублікованих статей в журналах, що індексуються в БД Scopus:

  1. Стасюк О.І., Гончарова Л.Л. Диференційні математичні моделі дослідження комп’ютерної архітектури всережимної системи керування дистанції електропостачання залізниць. Кібернетика і системний аналіз. 2017. Том 54, № 1. С. 83-92.

  2. Stasiuk A.I., Hryshchuk R.V., Goncharova L.L. A Mathematical cybersecurity model of a computer network for the control of power supply of traction s New Means Cybernetics, Informatics, Computers Engineering And Systems Analysis. 2017.Volume 53, Issue 3. PP. 76-84.

  3. Стасюк О.І., Гончарова Л.Л. Математические модели и методы анализа компьютерных сетей управления электроснабжением тяговых подстанций железных дорог. Проблемы управления и информатики. 2017. №1. С. 104-113.

  4. Стасюк О.І., Грищук Р.В., Гончарова Л.Л. Математична модель кібербезпеки комп’ютерно мережі керування електропостачанням тягових підстанцій. Кібернетика і системний аналіз. 2017. Том 53, № 3. С. 170-179.

  5. Стасюк О.І., Гончарова Л.Л., Голуб Г.М. Методы оценки кибербезопасности распределенных компьютерных сетей управления электропотреблением дистанций электроснабжения. Проблемы управления и информатики. №4. С. 119-127.

  6. Stasiuk A.I., Goncharova L.L. Differential Mathematical Models to Investigate the Computer Network Architecture of an All-mode System of Control over a Distance of Railways. New Means Cybernetics, Informatics, Computers Engineering And Systems Analysis. 2017. Volume 53, Issue 1, PP 157 -164.

  7. Stasiuk I., Goncharova l.l., Golub G.M. Method for Assessing Cybersecurity of Distributed Computer Networks for Control of Electricity Consumption of Power Supply Distances. Journal of Automation and Information Sciences. 2017. Volume 49, 2017 Issue 7. PP. 48-57.

  8. Gertsiy A., Kuzmin I., Rudyk S. Principles of construction of applied cybernetic systems // “Problems of Infocommunications. Science and Technology — PIC S&T-2017”. — IEEE Proceedings, Kharkiv, 2017. P. 118-121.

  9. Стасюк О.І., Гончарова Л.Л. Математичні моделі і методи аналізу комп’ютерних мереж керування електропостачанням залізниць Кібернетика і системний аналіз. 2018, том 54, № 1. C.134-145.

  Перелік статей в журналах, що індексуються в БД Index Сореrnicus:

  1. Golub G.M. Reliability control of failure-free operation of power supply system of railroad and its components by methods of intellectualization and informatization. Metallurgical and Mining Industry. 2017. № 5. С. 8 – 13.

  2. Golub G., Kulbovsky I.I., Sorochinska A.L., Bambura A.V. Methodological aspects of electric safety system analysis at underground enterprises. Metallurgical and Mining Industry. 2017. № 5. С.14 – 20.

  3. Гончарова Л.Л. Методи інтелектуалізації інноваційних комп’ютерних технологій бортових систем моніторингу локомотивів. Електрифікація транспорту. 2017. № 13. С.85 – 91.

  4. Гончарова Л.Л. Мікропроцесорні системи і методи визначення комутаційного ресурсу високовольтних вимикачів тягових мереж// Гончарова Л.Л. Електрифікація транспорту. 2017. № 3. С.37 – 43.

  Перелік опублікованих статей, у журналах що входять до переліку фахових видань України:

  1. Гайденко О.С. Організація комп’ютерної архітектури інтелектуального керування електропостачанням Укрзалізниці. Транспортні системи і технології: Зб. наук. пр. ДЕТУТ. № 30. С. 221–225.

  2. Герцій О.А., Ботвін М.М. Аналіз просторових методів покращення візуальної якості цифрових зображень. Транспортні системи і технології: Зб. наук. пр. ДЕТУТ. № 30. С. 191-196.

  3. Мараховський Л. Ф., Бутрик Н. О. Структурна організація багаторівневих схем пам’яті із загальним автоматом стратегії. Транспортні системи і технології: Зб. наук. пр. ДЕТУТ. № 30. С. 197-206.

  4. Мараховський Л. Ф., Оляновський С. В., Косминін Б. О. Структурна ор-ганізація новітніх схем пам’яті. Транспортні системи і технології: Зб. наук. пр. ДЕТУТ. № 30. С. 207–214.

  5. Мараховський Л. Ф., Янюк Д. А. Структурна організація багаторівневих схем пам’яті з автоматом стратегії для кожної групи багаторівневих схем пам’яті. Транспортні системи і технології: Зб. наук. пр. ДЕТУТ. № 30. С. 215–220.

  6. Голуб Г.М., Гайденко О.С. Характерні особливості моделювання системи та процесів тягового електропостачання залізниці як об’єкта моніторингу та керування. Моделювання та інформаційні технології: Зб. наук. пр. ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України. № 79. С. 42–48.

  Перелік монографій:

  1. Мараховский Л. Ф. Основы новой информационной технологии. Фундаментальные основы проектирования реконфигурируемых устройств компьютерных систем и искусственного нейрона: монография. Изд. 2-е допол. // Междисциплинарные исследования в науке и образовании. – 2017.– 377 с. № book; URL:mino.esrae.ru/189-1554 (дата обращения: 04.02.2018).

  Перелік патентів:

  1. Патент на корисну модель № 120036 Стасюк О.І., Гончарова Л.Л., Голуб Г.М., Резидент О.В., Бутрик Н.О., Оляновський С.В. Мікропроцесорна система моніторингу ізоляції високовольтних вводів під напругою. 25.10.2017, Бюл. № 20 . 25.10.2017.

  Публікації у матеріалах конференцій:

  1. Герцій О. А. Дослідження параметрів забезпечення якості телекомунікаційних мереж / XІI Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті- ЕКУЗТ 2017». — Харків: УкрДУЗТ, 2017. с. 82-83.. 17 – 19 травня 2017 року.

  2. Герцій О.А. Дослідження параметрів ефективності використання IP-мереж / 30-а Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті». — Харків: УкрДУЗТ, 2017. 26-27 жовтня 2017р. С.75-76.

  3. Герцій О.А. Особливості реалізації методу перерізів для класифікації зображень лазерних профілів / VІ Міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційні системи та технології – ІСТ 2017». – Харків: ХНУРЕ, 2017.

  4. Голуб Г.М. Аналіз ефективності роботи електроенергетичного виробництва на основі інформатизації та інтелектуалізації його систем керування/ Г.М. Голуб //Proceedings of the VIII international scientific and practical conference “Safety and electromagnetic compatibility on railway transport S&EMC, м. Чернівці. – Д.: ДІІТ, 2017. – С. 25 – 26.

  5. Голуб Г.М. Забезпечення надійності безвідмовної роботи систем постачання електроенергії на тягу поїздів програмно-технічними комплексами безперервного моніторингу режимів електричних мереж. Залізничний транспорт: сучасні проблеми науки: матеріали наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів, магістрів і спеціалістів (Київ, 12 квіт. 2017р.). Київ: ДЕТУТ, 2017. С. 16 – 18.

  6. Голуб Г.М. Перспективи впровадження інтелектуальних технологій для організації комп’ютеризованої системи управління режимами електричних мереж. Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті: матеріали ХХI Міжнар. молодіжний форум, Т.6 (Харків, 25 – 27 квіт. 2017р.). Харків: ХНУРЕ, 2017. С. 52 – 53.

  7. Голуб Г.М., Гайденко О.С. Методологічні аспекти синтезу інформаційно-керуючих систем. Дослідження режимів електричних мереж / V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих учених та студентів «Актуальні проблеми автоматизації та управління»: матеріали конференції. – Луцьк: 2017. – С. 167-171.

  8. Гончарова Л.Л. Математичні моделі і методи кібербезпеки комп’ютерних мереж керування електропостачанням залізниць/ Л.Л. Гончарова//Proceedings of the VIII international scientific and practical conference “Safety and electromagnetic compatibility on railway transport S&EMC, м. Чернівці. – Д.: ДІІТ, 2017. – С. 27 – 28.

  9. Гончарова Л.Л. Моделі оцінки рівня кібербезпеки комп’ютерних мереж керування електропостачанням тягових підстанцій/ Л.Л.Гончарова// Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті: матеріали 30-ї міжнародної науково-практичної конференції, №4 (Дод). Харків., 2017. С.10.

  10. Стасюк О.І. Математичні моделі і методи організації синхронних електричних вимірів параметрів електричних мереж./ О.І. Стасюк/ Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті: матеріали 30-ї міжнародної науково-практичної конференції, №4. Харків., 2017. С.10.

  11. Стасюк О.І. Математичні моделі інтелектуалізації процедур енергозбереження і безпеки руху залізниць/ О.І. Стасюк //Proceedings of the VIII international scientific and practical conference “Safety and electromagnetic compatibility on railway transport S&EMC, м. Чернівці. – Д.: ДІІТ, 2017. – С. 66 – 67.

  12. Стасюк О.І. Методи організації розподілених комп’ютерних систем керування електропостачанням/ О.І. Стасюк //Proceedings of the VIII international scientific and practical conference “Safety and electromagnetic compatibility on railway transport S&EMC, м. Чернівці. – Д.: ДІІТ, 2017. – С. 67 – 68.

  13. Bambura, O. Rezydent. Investigation of the mathematical model of a single pendulum under the action of the follower force / Proceedings of the 1stAnnual Conference “Technology transfer: fundamental principles and innovative technical solutions”, Tallin (Estonia), 2017, 23.11.2017, P. 40-41.

  14. Гайденко О.С. Особливості сучасних функцій комп’ютерного моніторингу, аналізу та управління технологічними процесами електропостачання / Збірник тез XLVIII Науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів, магістрів і спеціалістів «Залізничний транспорт: сучасні проблеми науки» Державного економіко-технологічного університету транспорту. – К.: ДЕТУТ, 2017. – С. 14-16.

Контакти

Державний університет інфраструктури та технологій,

Київський інститут залізничного транспорту,

Факультет «Інфраструктура і рухомий склад залізниць»,

Кафедра «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології транспорту»

Адреса: 03049, м. Київ-49, вул. Івана Огієнка, 19, 5 поверх.

Номер телефону кафедри: (044) 591-51-28