Наш факультет пропонує отримати конкурентоспроможну на ринку праці професію.

Обирайте та отримуйте якісну освіту!

Освітній ступінь: Бакалавр, Магістр, Доктор філософії.

Форми навчання: Денна та заочна.

Терміни навчання:

 • Бакалавр (після школи) – денна та заочна 4 роки;

 • Бакалавр (після коледжу) – денна та заочна 3 роки;

 • Магістр – денна та заочна 1 рік і 4 місяці.

 • Доктор філософії – денна та заочна 4 роки.

Ліцензовані обсяги: 250 місць, 120 місць, 20 місць.

Спеціальність 273 Залізничний транспорт

Серед усіх видів транспорту в Україні, як і в багатьох країнах, провідне місце займає залізничний транспорт, що пояснюється його універсальністю: можливістю обслуговувати всі галузі економіки і задовольняти потреби населення в перевезеннях практично у всіх кліматичних зонах і в будь-який час. Подальший розвиток залізничної галузі стає важливим державним завданням, від вирішення якого залежить економічний і соціальний розвиток держави, її інтеграція у світове співтовариство.

Важливість залізничного транспорту полягає у тому, що Україна знаходиться на шляху між країнами Європи та Азії, які стрімко розвиваються. Через територію України проходять транспорті коридори як Схід – Захід та Балтика – Чорне море.

Залізничний транспорт - перспективна галузь економіки. Випускників спеціальності «Залізничний транспорт» запрошують працювати у філіях і спеціалізованих підрозділах галузі, науково-дослідних інститутах залізничного транспорту, транспортно-логістичних компаніях, сервісних центрах та дочірніх підприємствах залізниць.

Детальніше про:

Освітня програма "Вагони та вагонне господарство"

Освітня програма "Локомотиви та локомотивне господарство"

Освітня програма "Залізничні споруди та колійне господарство"

Освітня програма «Управління інфраструктурою колійного господарства»

Освітня програма «Системи автоматизованого проектування на залізничному транспорті»

Освітній ступінь: Бакалавр, Магістр.

Форми навчання: Денна та заочна.

Терміни навчання:

 • Бакалавр (після школи) – денна та заочна 4 роки;

 • Бакалавр (після коледжу) – денна та заочна 3 роки;

 • Магістр – денна та заочна 1 рік і 4 місяці.

Ліцензовані обсяги: 100 місць, 70 місць.

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Найсучасніші системи наземного транспорту усього світу створені на базі електричного транспорту, який є найбільш швидким, зручним, екологічним, економічним та безпечним. Електричний транспорт сьогодні є домінуючим за обсягами пасажирських та вантажних перевезень. Електричний транспорт споживає електричну енергію, запаси якої з урахуванням новітніх технологій альтернативної енергетики є невичерпними.

Студенти спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» набувають знання та отримують кваліфікацію щодо конструкції, налагодження і сервісу електричних машин, апаратів, тягових перетворювачів, електронного обладнання, мікропроцесорних систем управління та діагностики. Вивчають принципи створення та налагодження систем автоматизованого керування роботою систем електроприводу – «автомашиніст».

Випускники цієї спеціальності мають переваги при працевлаштуванні в «Українській швидкісній залізничній компанії», на метрополітені, підприємствах із сервісу та експлуатації залізничного і міського електричного транспорту, ремонту та обслуговування електромобілів.

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка є універсальною. Фахівець з електричного транспорту буде затребуваний і зможе працювати на будь-якому підприємстві, де є системи електроспоживання. Потребують таких фахівців також установи та підприємства, діяльність яких пов’язана з експлуатацією електричних машин та апаратів, напівпровідникових перетворювачів напруги, виробництвом електроенергії та її передачею до споживачів.

Освітній ступінь: Бакалавр, Магістр.

Форми навчання: Денна та заочна.

Терміни навчання:

 • Бакалавр (після школи) – денна та заочна 4 роки;

 • Бакалавр (після коледжу) – денна та заочна 3 роки;

 • Магістр – денна та заочна 1 рік і 4 місяці.

Ліцензовані обсяги: 120 місць, 70 місць.

Спеціальність 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

У сучасну епоху інформаційних технологій комп’ютеризація та автоматизація охопила усі сфери діяльності людини. Тому перспективність навчання за даною спеціальністю та освітньою програмою складно переоцінити.

Масове впровадження інформаційних технологій на залізничному транспорті України вимагає відповідного забезпечення кадрами.

Підготовка фахівців цієї спеціальності спрямована на вивчення питань комп’ютерних і мікропроцесорних систем залізничного транспорту, інформаційно-керуючих систем, технологічних і виробничих процесів для обслуговування пасажирів. Велика увага приділяється вивченню базових питань щодо систем забезпечення безпеки руху і діагностування обладнання, вивченню сучасних мов програмування (JavaScript, Python, Ruby, C++ тощо) за вибором студента.

Працевлаштування наших випускників забезпечується на підприємствах транспортної галузі, у компаніях з надання Інтернет-послуг і послуг мобільного зв’язку, на підприємствах IT-галузі.

Випускники університету даної спеціалізації працюють на посадах інженерів дільниць, головних інженерів, керівників дистанції, в інформаційно-обчислювальних центрах залізниць (інженер-електромеханік, інженер-програміст), у проектних і науково-дослідницьких закладах (інженер-конструктор або інженер-дослідник комп’ютерних систем управління на станціях і перегонах), а також в інших установах і відомствах галузі проектування програмних засобів, організації та побудови баз даних, мікропроцесорних пристроїв загального і спеціального призначення, розробки технічних засобів комп’ютеризованих інтегрованих систем.

Детальніше про:

Освітня програма «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»

Освітня програма «Комп'ютерні технології та системи штучного інтелекту»

Освітній ступінь: Бакалавр.

Форми навчання: Денна.

Терміни навчання:

 • Бакалавр (після школи) – денна 3 роки 10 місяців.

Ліцензовані обсяги: 20 місць.

Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій

Освітньо-професійна програма підготовки майбутніх фахівців передбачає формування таких навичок та вмінь, які дозволять майбутньому фахівцю самостійно: визначати необхідні геодезичні роботи, знати їх зміст, аналізувати одержані результати, робити висновки і на їх підставі приймати правильне інженерне рішення на кожному етапі робіт із землеустрою та геодезичних робіт; розраховувати нормативну грошову оцінку земельних ділянок, використовувати методичні підходи експертної грошової оцінки, свідомо використовувати нормативно-правові акти щодо проведення оцінки та її застосування; визначати порядок внесення до Державного земельного кадастру України відомостей про земельні ділянки, здійснювати пошук, вивчення та аналіз нормативно-правових актів, що регулюють порядок ведення Державного земельного кадастру України; вирішувати задачі по картах, збирати, опрацьовувати і досліджувати картографічну інформацію, визначати і аналізувати її кількісні показники.

Потреба у фахівцях землевпорядного профілю надзвичайно велика, адже саме за їх безпосередньої участі здійснюється земельна реформа в Україні.

Можливості працевлаштування: геодезист, головний геодезист, начальник експедиції (геологічної, геологорозвідувальної, дослідної, промислової, топографо-геодезичної та ін.), інженер-землевпорядник та інші посади, пов’язані з роботою в системі управління земельними ресурсами, науково-дослідних та проектних інститутів землеустрою, закладах вищої та професійно-технічної освіти, а також комерційної діяльності з проведення землевпорядних, геодезичних робіт, консалтингових послуг, оціночної діяльності, діяльність агентств з нерухомості.

Детальніше про:

Освітня програма «Геодезія та землеустрій»

Абітурієнту:

Перехоплює дух коли бачиш сучасні електропоїзди та електромобілі?

Бажаєте проектувати швидкісні залізничні лінії та інженерні споруди?

Цікавитесь механізмами, конструкціями сучасних вагонів і автомобілів? Вам цікаво як передається голосова та цифрова інформація по каналам зв'язку? Ви не уявляєте своє життя без комп'ютера і хочете стати фахівцем з розробки, дослідження та експлуатації комп’ютерних інформаційно-керуючих систем та технологій?

Тоді запрошуємо стати студентом нашого факультету!


Важливі події

Готуємо кадри для залізничного транспорту!

Ми – єдиний в регіоні заклад вищої освіти в якому здійснюється підготовка кваліфікованих фахівців для залізничного транспорту.

Євроінтеграція студентів та випускників!

Наші студенти мають можливість навчатися за Європейськими програмами. Ми співпрацюємо з університетами країн Європи.

Поєднуємо навчання з практикою!

Наші студенти вдосконалюють свої професійні навички на провідних підприємствах транспортної інфраструктури.

Потужний кадровий потенціал!

Бакалаврів, магістрів, докторів філософії та докторів наук готують досвідчені фахівці транспортної галузі та інших галузей.